POLDERSLOTEN VERDWENEN DOOR UITDIJKINGEN EN BEBOUWINGEN 72 De drie Helderse polders Het Oude Landt, Den Koogh en het Nieuwe Landt hadden een afwatering van vele sloten. Langs en door deze polders liepen de "dijck en tochtsloten" (tocht- sloot is een sloot voor de afvoer van polderwater), die voor een goede waterver binding moesten zorgen. De bewoners van Huisduinen en de Helder moesten er zelf voor zorgen dat de sloten, die langs hun huis of land liepen, schoongehouden werden van vuil, riet en kroos. Eenmaal per jaar, in de zomermaanden, hiel den schout en schepenen in de functie van dijk graaf en heemraden "de waterschouw". Voor de bevolking was het zaak om niet in het schouwboek opgeschreven te worden. Als men tijdens de schouw een vervuilde sloot aantrof, kreeg de onderhoudsplichtige acht dagen de tijd om er wat aan te doen. Werd het dan nog niet goedgekeurd door dijkgraaf en heemraden dan volgde onmiddellijk een boete. Zonder aanzien des persoons vinden we dan ook de namen terug van: Hendrik Baske (de Huisduiner commandeur van de walvisvaart), "Baas Mulder" (Pieter Mulder, opziener van V Rijks- werken), maar ook "de molenaar in t Ouweland" en "de wagemaker bij t mientje in t galopje". De opgelegde boetes waren over het algemeen voor het niet uitvoeren van "de mod der uijt de watergang nevens sijn erf nog wat uijt te halen, de watergang nog wat op te maken, vuilnis voor de pomp schoonhouden en de schoeijing wat te verbeteren en wat regt te set ten". Het "schouwboek van de wateringen" dateert van 1678. Hierin staan vele namen van poldersloten; zo lezen we onder andere de Cadt- sloot, Bossloot, Swetsloot, d'Ogmersloot, Zeij- lackersloot, Cromsloot, Mien-Ackersloot en Mangelsloot. Deze sloten zijn echter verdwenen door uitdijkingen, ruilverkave lingen en bebouwingen. De Roggesloot Niet alle sloten liepen langs de huizen of landerijen van de be volking; er waren ook sloten die over gemeentegrond liepen. Het dorpsbestuur zorgde voor het onderhoud van deze afwaterin- De Oudelandse dijk vanaf Huijs- duijnen langs de meelmolen. Rechts de Vijfsprong met de Siuijsdijk en de afwatering ter hoogte van de Siuijsdijk. Ge meten door Dirk Abbestee in 1662 en getekend door Jan Dirksz. Zoutman in 1665. (Rijks archief Haarlem)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 16