Sedert 1815 geen buitenlandse reizen zonder geldig paspoort 66 De aanvraag voor een paspoort verliep in de jaren 1815-1858 via de burgemeester uit wiens naam een verzoekschrift gericht werd aan één van de hierna te noemen instanties. Voor het buitenland in het algemeen tot aan 1850 aan het Provinciaal Gouvernement van Noord-Holland te Amsterdam, waarbij het document werd getekend door de adjunct commies der le klasse. Na 1850 werd dit de Staatsraad Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland te Haarlem. Voor de Nederlandse gebiedsdelen overzee werd een pas verstrekt door het Mini sterie van Koloniën te 's-Gravenhage. In de aanvraag venneldde men de naam van de aanvrager, zijn leeftijd, het reisdoel met of zon der reden en verder het signalement, waarbij de lengte, het aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, kleur haar, wenkbrauwen en eventu ele merktekens. In een opvallend korte tijd van slechts enkele dagen volgde dan een schrijven waarin verzocht werd de aanvrager de talon (bewijs van afgif te) te laten tekenen en het geld, zijnde de kos ten tot het verkrijgen van de pas, over te maken. In enkele gevallen verstrekte de burgemeester daarvoor een certificaat van onvermogen. In de periode als boven vermeld werden in Den Helder 33 paspoorten verstrekt aan de navol gende personen: dec. 1815 George Taylor, zeeman. Hij is een Amerikaans matroos die met twee maten een inbraak heeft gepleegd. Tijdens zijn gevangenschap verloor hij zijn pas. Vraagt nu een nieuw paspoort om na het uitzitten van zijn straf terug te kunnen naar huis. 16 april 1830 Cornelis Bakker, 17 jaar. Jongeling van goede burgerafkomst. Reden: om zich op voor hem voordelige voorwaarden naar Philadelphia te begeven, (kosten f. 4,-) 30 juli 1833 J.D. Meister, kapitein met echtgenote. Reden: onbekend, (kosten f. 9,90) 15 mei 1835 Von Steiner, Luit.Kolonel, met echtgenote. Re den: half jaar verlof voor een reis naar Pruisen, (kosten f. 10,90) juli 1848 Nogmaals Von Steiner met echtgenote. Reden: een reis naar Zwitserland, (kosten f. 8,40) 24 april 1848 Wilhelmina Munnik, 24 jaar. Reden: vertrekt als handschoenbruidje uit de haven van Nieuwe- diep naar haar echtgenoot, W. Julius, die pri vaat-onderwijzer is te Semarang in N.O.I. 15 aug. 1849 Derk Berghuys, 48 jaar. Reden: maakt voor her stel van zijn gezondheid een reis door België en Duitsland, (kosten f. 4,95) 9 jan. 1850 Maria Jansen, 30 jaar. Reden: begeeft zich naar haar echtgenoot te Soerabaja, die daar com missaris is van het Loodswezen. Zij vertrekt

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1994 | | pagina 10