Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Heiligharn 152 1785 SP DEN HELDER INLEVEREN KOPIJ: Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoet gezien bij de redactie van "Levend Verleden", Javastraat 108, 1782 DG Den Helder. Vijfde jaargang nr. 4, juni 1993 Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING Verschijnt 4x per jaar. Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad verkrijgbaar a 5,- per exemplaar; nr. 7 (dubbelnummer) a 10,- Aan te vragen bij het secretariaat. Druk: Dinky Druk b.v. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. De contributie bedraagt 25,- per verenigings jaar, van 1 juli t/m 30 juni. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Foto-collages en verspreiding blad: J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1, 1783 GT Den Helder, tel. 19311 Grafmonumenten A. Boon, Hendrik Baskeweg 265, 1785 MH Den Helder, tel. 60296 "Wie kent wie": S. Makelaar, Jupiter 7, 1785 AL Den Helder, tel. 34332 Bibliotheek en archief: Mevr. A. Limonard, Julianaplein 29, 1781 HA Den Helder, tel. 21595 Video-werkgroep: R.G. Koningstein, Joubertstraat 47, 1782 SC Den Helder, tel. 21832 BESTUUR: Voorzitter: J.A. Zegel tel. 02230 -15303 Secretaris: Mw. C.Ph.A. Quast tel. 02230 - 34791 Penningmeester: Th. Michels tel. 02230 - 21010 Lid: A. Boon tel. 02230 - 60296 Lid: A. van Br enkelen tel. 02230 - 36237 Lid: HJ. Nieuwenhuizen tel. 02230 - 30280 Lid: A.J. van Wolf eren tel. 02230 -16981 REDACTIE "LEVEND VERLEDEN": Drs. J.T. Bremer tel. 02242 -1569 C.A. Dekkers tel. 072 - 117998 M.M.J. Hoogenbosch tel. 02230 - 21919 HJ. Rondel tel. 02230 - 12662

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1993 | | pagina 1