HELDERSE WOORDEN EN UITDRUKKINGEN 36 In het vorige nummer van "Levend Verleden" (september 1992, vijfde jaargang nr. 1) publi ceerden wij een eerste reactie op de oproep van het bestuur onder de titel "Oud-Helders taalge bruik" in het maart-nummer (vierde jaargang nr. 3). Die eerste reactie kwam van het H.H.V.- lid dr. H.L. Zwitzer uit Den Haag. Een tweede reactie, van de hand van onze medewerker dr. L.F. van Loo, is inmiddels gepu bliceerd in het lustrumnummer van "ANNO 1943", het contactorgaan voor oud-leerlingen van het gemeentelijk lyceum en de bijzondere neutrale kweekschool. H.H.V.-voorzitter J.A. Zegel, lid van de Anno- reüniecommissie, heeft uiteraard gevolg gegeven aan de suggestie, de bijdrage van Harry van Loo te willen "doorleiden" naar ons blad. Met dank aan dr. Van Loo en de redactie van "ANNO 1943" laten wij hieronder het artikel in extenso volgen. Vlissingen/Den Helder Het eerste dat we ons moeten afvragen is, of er wel echte Helderse woorden of uitdrukkingen bestaan. Den Helder heeft over het algemeen een mobiele bevolking gehad en het lijkt mij dat in de loop der tijden vele "nieuwkomers" hun eigen woor denschat hebben meegenomen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Rijkswerf te Vlissingen verplaatst naar Den Helder, wat betekende dat zo'n driehonderd gezinnen (meen ik) in Nieuwediep kwamen wonen. we de heer W. Stoll, die nauw betrokken is geweest bij het uitzetten van de koers. Anderen van het eerste uur hebben de com mandopost verlaten, maar blijven nauw betrok ken bij de gang van zaken en bieden nog altijd steun waar dat welkom is. Mutaties in het bestuur zijn nu eenmaal onvermijdelijk. Maar degenen die afscheid hebben genomen, staan meestal als trouwe supporters langs de zijlijn, paraat om bij te springen wanneer dat nodig mocht zijn. Zij bewonderen de spelers in het veld, onder wie verscheidene veteranen met een respectabele staat van dienst. En soms schudden zij het hoofd bij de gedachte, dat het H.H.V.-team best een paar jeugdige middenvelders zou kunnen gebruiken. Jong bloed is welkom, ook - en misschien wel vooral - in een vereniging als de onze, die wortelt in het verleden, maar moet bloeien en vruchten dragen in het heden. Jong en oud zijn welkom in onze ledenkring, maar ook in onze werkgroepen. Jong en oud kunnen - met de kroontjespen of de ballpoint, de schrijfmachine of de tekstverwerker - de redactie van "Levend Verleden" van bijdragen en ideeën voorzien. Het nieuwe jaar staat in het teken van het eerste lustrum van onze vereniging. Een mijlpaal om op gepaste wijze bij stil te staan. Zonder uitbun dige feestvreugdemaar niet zonder een aantal activiteiten die blijk geven van vreugde over de gezondheid van onze vereniging. De gestadige groei van het ledental getuigt van deze gezond heid. Moge het ledental zo blijven groeien, zodat wij ook de verdere toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. REDACTIE

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 4