De beste wensen voor ons lustrumjaar 35 Mocht blijken dat dit bedrag verhoogd moet worden, dan zal dit in een buitengewone verga dering aan de orde moeten komen. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen, zodat het financiële jaarverslag wordt goedgekeurd. Reglementair zijn aftredend en herkiesbaar: de heer A.J. van Wolferen, lid, en mevrouw C.RA. Quast, secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten. De voorzitter verzoekt deze leden bij acclamatie te herkiezen. De voorzitter wijst op het bijge voegd schrijven in 'Levend Verleden' waarin vermeld is dat de heren M.J.J. Hoogenbosch, lid, en W.E de Haan, penningmeester, tussentijds aftreden. De heer Hoogenbosch beëindigt zijn bestuurs functie omdat hij het iets rustiger aan wil doen. De heer De Haan had vorig jaar al te kennen gegeven te willen stoppen. Aangezien er geen geschikte kandidaat was heeft hij deze functie nog een jaar aangehouden. De heer Th. Michels heeft zich beschikbaar gesteld voor het penningmeesterschap en de heer H. Nieuwenhuizen als opvolger van de heer De Haan. Ook voor deze vacatures zijn er geen tegenkandidaten. De vergadering stemt in met beide heren zodat de voorzitter beiden hartelijk welkom heet. Reglementair is aftredend de heer L.R. Deugd. De heer H. Nieuwenhuizen is gekozen in het bestuur zodat er voor deze commissie twee nieuwe kandidaten moeten komen. De heren Leen en Borro stellen zich hiervoor beschikbaar. De vergadering stemt in. Dit punt is behandeld bij agendapunt 5. De heer Muller informeert wanneer de Arche ologische Werkgroep van start zal gaan. De heer A. van Brenkelen antwoordt hierop dat de landelijke werkgroep in Schagen zit. Deze groep wil zich ook richten tot Den Helder. Afgewacht moet worden hoe een en ander zal gaan lopen. Om 20.30 uur sluit de voorzitter de vergadering met een woord van dank aan de scheidende bestuursleden, de heren Hoogenbosch en De Haan, met de toezegging dat op korte termijn op passende wijze afscheid wordt genomen. De heer Hoogenbosch beëindigt de vergadering met het bedanken van een aantal mensen en wenst zijn opvolger veel succes. Hij bedankt het bestuur van de H.H.V. voor de goede en prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Na de pauze verzorgen de heren Kalkman en Siebeling de nieuwe diaserie "Den Helder, vroe ger en nu". 06. Bestuursverkiezing 07. Benoeming kascontrolecommissie 1992-1993 Het jaar 1992 loopt ten einde - een schrikkel jaar, dat voor miljoenen tijdgenoten een ver schrikkelijk jaar is geweest. Weer mogen we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen, in de wetenschap dat ook nare dingen ons deel kun nen zijn. Nog altijd geldt het Memento Mori"maar ook het Memento Vivere' blijft van kracht. In een 08. Vaststellen contributie 09. Rondvraag 10. Sluiting havenstad als Den Helder mogen we het devies van Rotterdam tot het onze maken: "Navigare necesse est, vivere non est necesse." Varen is noodzakelijk, het leven niet. Wie er ook op de brug staat, het schip vaart verder. Midden in ons vijfde verenigingsjaar houdt de Helderse Historische Vereniging koers. Van de genen die op de brug hebben gestaan, herdenken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 3