Houtzaagmolen? Andries Korff exploiteerde naast zijn werf tevens een molen. Was dit misschien een houtzaagmolen? Korffs werf was o.a. belast met de reparaties aan 's lands vletten en boten die betrokken waren bij de grote dijkwerken die aan de Helderse zeewering werden uitgevoerd. Na de aftocht van het Engels-Russische bezettingsleger in november 1799 werd er een schip binnengebracht dat zijn masten had verlo ren en tegen de rug van de Harsens was geraakt. De Engelse hadden het op de droogte in het Nieuwediep willen zetten, maar het wrak zonk voor ze daar waren. De werf, nu geëxploiteerd door de firma Andries Korff en Zonen, kocht het wrak op en bracht het in veiligheid op de plaats tegenover de eerste sluis bij de zevende Duc d'Alve. De door de bezetters achtergelaten goederen werden op last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek tot nader order aan de haven opgesla gen in een pakhuis van Korff. Vorderingen Er kwamen ook veel vorderingen los ten laste van de bezetters. Zo machtigde de Fa. Korff in 1817 de Londense koopman Gerard Henry Hoving om van het Britse gouvernement de verrekening te verkrij gen, "spruytende uyt levering van differende goederen die door hun voor de Britse Armee bij derzelver landing in Holland in de jaere 1799 zijn geleverd". We mogen aannemen dat de vordering door de toenmalige bezetter nooit is gehonoreerd, want in 1820 droeg de Fa. Korff haar vordering over aan een Engels zendelingengenootschap. Keizer op bezoek In oktober 1811 bracht keizer Napoleon een bezoek aan de Helder om zich een eigen idee te vormen van de bestaande fortificatiën en de strategische positie van het Nieuwediep. De lokatie van het "Nieuwe Werk" achter in de haven kon hij maar moeilijk waarderen. De kiel plaats bood te weining ruimte en mogelijkheden tot aanpassing aan de behoeften van een moder ne oorlogsmarine. Uitziende naar een gunstiger ruimte viel zijn oog op het terrein westelijk van het voorste gedeelte van de haven, het terrein waar o.a. de werven lagen van Korff en van Van Westerholt. Beide bedrijven dienden te worden onteigend en nog in 1813 kreeg de opzichter van de Waterstaat, Jan A. Zwaan, van de inspecteur- generaal Jan Blanken Jz. de opdracht tot het taxeren van de waarde van de te onteigenen hel lingen, werkplaatsen en loodsen. Het resultaat van de taxatie was vrijwel gelijk. Het bedrijf van de firma Korff werd geschat op Frs. 28.030,- en dat van Van Westerholt op Frs. 28.032,50. Directe besprekingen met Blanken leidden tot een beter resultaat. De schadeloosstelling werd gesteld op Frs. 71.000,- voor beiden gezamenlijk, welk bedrag op 10 september 1815 aan hen werd uitbetaald. In datzelfde jaar verzochten de beide onderne mers, hun een nieuwe plaats aan te wijzen "tot weder herstelling hunner werven". Scheepstimmerwerf Wanneer aan dat verzoek door de rijksoverheid werd tegemoet gekomen is mij niet geheel dui delijk geworden, maar wel staat vast dat Andries Korff in de jaren twintig van de negentiende eeuw een scheepstimmerwerf exploiteerde aan de havendijk van het Nieuwediep. We mogen aannemen dat de loodsen en hellingen en de gereedschappen van de geamoveerde bedrijven ten dele zijn opgeslagen en later gebruikt voor de aanleg van de nieuwe werf en dat de grond waarop die aanleg plaats vond eigendom was van de Domeinen. Die aanleg meen ik te mogen dateren na het graven van het Noord-Hollands Kanaal, tussen 1819 en 1825, want eerst toen kwamen die per celen aan een vaarwater te liggen, een onmis baar element voor een scheepswerf! 53

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 21