HERINNERINGEN AAN DE FRANSE TIJD 113 Van een onzer leden ontvingen wij deze foto van het standbeeld van generaal Brune, de overwin naar van Castricum uit 1799; de man die samen met onze Daendels de Engelsen en Russen ver sloeg en tot de aftocht dwong. Het beeld staat in Brive, de stad waar hij op 15 maart 1763 werd geboren. Voor ons lid riep het fraaie beeld herin neringen op aan de tijd waarin onze woonplaats veranderde in een Franse vestigingstad, Napo leons "Gibraltar van het Noorden". Eerder ontvingen wij een verzoek van iemand uit Huizen, die de gelukkige bezitter was gewor den van een boot met de naam "Falga". Enig speurwerk bracht hem in kennis met het Falga- winkelcentrum in onze stad en daaruit volgde zijn vraag aan ons naar de herkomst en beteke nis van deze naam. Wij wisten hem tot zijn genoegen als volgt te informeren: Falga herinnert aan de voormalige Franse batte rij "Du Falga" onder de Stelling van Den Helder en werd aangelegd in de jaren 1812 en 1813 in de duinen ten zuiden van het fort "Morland", thans "Kijkduin." Het fort telde een bewapening van 24 kanonnen van 36 ponden en bovendien nog 14 mortieren. De langgerekte vorm, even wijdig met de kustlijn langs de Noordzee, bestond uit een courtine, eindigende links en rechts met een half bastion, met het front van een en ander naar de Noordzee. Na de Franse debacle bij Leipzig en de aftocht van de Franse troepen gaf de commandant van de Stelling van Den Helder, admiraal Verhuell, bevel om het kruitmagazijn van het fort Du Falga te doen springen, waaraan op 2 december 1813 gevolg werd gegeven. Kort nadien is de batterij in verval geraakt en dank zij mensenhan den en natuurkrachten verdwenen. Opmerkelijk is dat de aan Franse militairen her innerende namen van de forten alle zijn verdwe nen; Morland werd Kijkduin, Fa Salie werd Erfprins, Du Gommier werd Oostoever. Slechts de naam van het verdwenen Falga is na bijna twee eeuwen nog steeds levend gebleven in onze stad. Als gebruikelijk werd het fort genoemd naar een van Bonapartes beroemde legeraanvoerders. In dit geval naar de generaal, commandant der genie in Egypte, Louis Marie Joseph Maxi- milien Caffarelli du Falga, afstammeling van een Italiaans geslacht, geboren in 1756 op het kasteel Falga. In 1799 sneuvelde hij tijdens het beleg van St. Jean d'Acre. M.H. Dit standbeeld van de Franse generaal Guillaume Brune staat in Brive-la-Gaillarde, de uit de Romeinse tijd daterende stad in Frankrijk, waar hij in 1763 werd geboren. Brune, een trouwe dienaar van Napoleon, werd in 1815 door royalisten in Avignon vermoord.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1992 | | pagina 17