Helderse Historische Vereniging Secretariaat: H.A. Lorentzstraat 178 1782 JP DEN HELDER Vierdejaargang nr. 1, september 1991 INLEVEREN KOPIJ: Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoetgezien bij de redactie van "Levend Verleden" of bij het verenigingssecretariaat. Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING verschijnt 4x per jaar. Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad verkrijgbaar a 5,- per exemplaar; nr. 7 (dubbelnummer) a 10,- Aan te vragen bij het secretariaat. De statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van Helderse Historische Vereniging bij de Nederlandse Middenstandsbank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. De contributie bedraagt 25,- per verenigings jaar, van 1 juli t/m 30 juni. CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN: Fotocollages en verspreiding blad: J.C.D. Launspach, Sparrenstraat 1 1783 GF Den Helder, tel. 19311 Grafmonumenten: A. Boon, Hendrik Baskeweg 265, 1785 MH Den Helder, tel. 60296 "Wie kent wie": S. Makelaar, Jupiter 7, 1785 AL Den Helder, tel. 34332 Bibliotheek en archief: Mevr. A. Limonard, Julianaplein 29, 1781 HA Den Helder, tel. 21595 Video-werkgroep R.G. Koningstein, Joubertstraat 47, 1782 SC Den Helder, tel. 21832 BESTUUR: Voorzitter: J.A. Zegel tel. 02230 - 15303 Secretaris: L.F. van Loo tel. 02230 -13524 Penningmeester: Drs. W.F. de Haan tel. 02230 -13219 Lid: A. van Brenkelen tel. 02230 - 36237 Lid: M.M.J. Hoogenbosch tel. 02230 - 21919 Lid: W. Kalkman tel. 02230 -13036 Lid: A.J. van Wolf eren tel. 02230 -16981 REDACTIE "LEVEND VERLEDEN": Drs. J.T. Bremer tel. 02242 -1569 C.A. Dekkers tel. 072 -117998 M.M.J. Hoogenbosch tel. 02230 - 21919 H.J. Rondel tel. 02230 -12662

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1991 | | pagina 1