Helderse Historische Vereniging Secretariaat: H.A. Lorentzstraat 178 1782 JP DEN HELDER Bestuur Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING VoorzitterJA. Zegel verschijnt 4x per jaar 02230 -15303. Derde jaargang nr. 2, dec. '90 Secretaris: L.F. van Loo 02230 -13524 Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad Penningmeester: Drs. W.F. de Haan nr. 1 t/m nr. 8 verkrijgbaar d f 5,- per 02230 -13219 ex-emplaar; nr.7 (dubbelnummer) d f 10,-. Lid: A. van Breukelen Aan te vragen bij het secretariaat. 02230 - 36237 Inleveren kopii Lid: M.MJ. Hoogenbosch Kopij voor het blad wordt gaarne 02230 - 21919 tegemoetgezien bij de redactie van "Levend Verleden" bij het Lid: W. Kalkman verenigingssecretariaat. 02230 - 13036o Lid: A.J. van Wolf eren De statuten van de vereniging liggen voor 02230 -16981 de leden, na telefonische afspraak, ter in zage bij het secretariaat. Redactie "Levend Verleden" Bankrekening 67.33.64.976 tenname van Drs. J.T. Bremer Helderse Historische Vereniging bij de 02242 -1569 Nederlandse Middenstandsbank te Den Helder. Postrekening bank: 17410 CA. Dekkers 072-117998 De contributie bedraagt f 25,- per verenigings MM.J. Hoogenbosch jaar, van 1 juli t/m 30 juni. 02230 - 21919 HJ. Rondel 02230 -12662 Hoofd verspreiding blad: J.C.D. Launspach 02230 - 19311

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 1