Helderse Historische Vereniging Secretariaat: H.A. Lorentzstraat 178 1782 JP DEN HELDER Bestuur Voorzitter J.A. Zegel 02230 -15303 Secretaris L.F. van Loo 02230 -13524 Penningmeester Drs. W.F. de Haan 02230 -13219 Lid M.M.J. Hoogenbosch 02230 - 21919 Lid W. Kalkman 02230 -13036 Lid H.J. Rondel 02230 -12662 Lid A P. Vlam 02230 -14200 Redactie "Levend Verleden' Drs. J.T. Bremer 02242 -1569 CA. Dekkers 072-117998 M.M.J. Hoogenbosch 02230 - 21919 H.J. Rondel 02230 -12662 Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING- verschijnt 4 x per jaar. Derde jaargang nr. 1, september 1990. Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad nr. 1 t/m 6 verkrijgbaar a fl. 5,per exemplaar; nr. 7 (dubbelnummer) a fl. 10,—. Aan te vragen bij het secretariaat. Inleveren kopij Kopij voor het blad wordt gaarne tegemoetgezien bij de redactie van "Levend Verleden" of bij het verenigingssecretariaat. De Statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de Nederlandse Middenstandsbank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. BESTUIJRSMEDEDET JNGF.N Ledenvergadering Gaarne vestigen wij uw aandacht op de op maandag 24 september a.s. te houden ledenvergadering, waarvoor de uitnodiging is opgenomen in het hart van dit blad. Wij vertrouwen erop dat velen van deze uitnodiging gebruik zullen maken. Wellicht ten overvloede wordt medegedeeld, dat de vergadering uitsluitend toegankelijk is voor de leden van de vereniging. Uitbreiding redactie Het bestuur prijst zich gelukkig te kunnen mededelen dat ons lid C.A. Dekkers uit Alkmaar, van 1945 tot 1962 chef-redacteur van de "Helderse Courant", is toegetreden tot de redactie van "Levend Verleden".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 1