Heideree Dit biad is een uitgave van de Historische Veremaincr Verschijnt 4x per jaar. 57 57 2e jaargang nr. 3 en 4, april 1990. secretariaat: H.A. Lorentzstraat 178 - 1782 JP Den Helder Dag.eli.jhA beAiuun \loonzAjtieri Zegel iel. 02230 - 15303 SecnelcuiiA L.T. van Loo iel. 02230 - 1352b TenningmeeAien. ia. UJ.F. de Haan iel. O223O - 13215 Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad nrs. 1 tm. 4 (le jaargang 1988/1989) en nr. 1 en 2(2e jaargang 1989/1990) verkrijgbaar a 5- per exemplaar en van dit themanummer (3 en 4) a 10,- per exemplaar. Aanvragen bij het secre tariaat van de vereniging. De Statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische af spraak, ter inzage bij het secretariaat. HedaciieconrniAAie "Levend ]/enleden" Daa 3. 7. B/iemen HTi^ iel. 02252 - 1563 HoogenboAch. Cy iel. 02230*- 21313 H.5. Handel iel. 02230 - 12662 Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de Nederlandse Middenstandsbank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. BESTUURSMEDEDELINGEN Op 24 jan. 1990 werd met enkele geïnteresseerde leden een commissie gevormd, die zich ten doel stelt de oude grafstenen op de Algemene en Israëlische be graafplaatsen aan de Kerkhoflaan te inventariseren. In overleg mét de monumen tencommissie wil men dan komen tot het behoud van die grafmonumenten en tot een historische en cultuur-historische beschrijving daarvan. Op 17 maart jl. hebben 150 personen deelgenomen aan de door onze vereniging zeer geslaagde excursie naar de kazerne "Zeefront" in het fort "Erfprins". Op de verkiezingsdag 21 maart woonde ons bestuur in het Helderse stadhuis de presentatie bij van het fraai uitgevoerde boek "100 jaar Den Helderen het stadsbestuur van 1890 tot 1990", door onze leden M. Vermooten en W. Kalkman. Het ten geschenke ontvangen exemplaar is aan onze collectie toegevoegd. Het boek is uitsluitend verkrijgbaar bij het kantoor van het "Helders Weekblad", Spoorstraat 101 in Den Helder (tel. 02230-12070) en kost 49,95. Van 5 t/m. 10 mei a.s. organiseert onze vereniging in ,,'t Middenschip"Bern- hardplein 76 te Den Helder een fototentoonstelling met als titel "Den Helder TOEN (1940-1945) en NU 1980). De toegang is gratis. Voor openingstijden: zie raambiljetten en persberichten. De reeds eerder aangekondigde "Collectie Van Heusden" is inmiddels in bruikleen aan onze vereniging overgedragen. Deze collectie, bestaande uit kranten en boeken za~na registratie- voor de leden ter inzage staan in onze archiefkamer in het stadhuis. In het volgende nummer van "Levend Verleden" kunt U een overzicht van de diverse jaargangen van de kranten tegemoet zien. VAN DE REDACTIE In ons januari-nummer plaatsten wij de bijdragen "Maju of Majeu", door Stan Mahieu en "Ja Heer, ik kom", door Harry van Loo. Beide stukjes ontleenden wij aan het d "Anno 1943", het contactorgaan voor oud-leerlingen van het Gemeentelijk Lyceum en de Bijz. Neutrale Kweekschool te Den Helder. Waarvan akte!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 1