100 Als toelichting op het jaarverslag zegt de heer Zegel, dat de vereniging zich niet alleen bezig houdt met gebouwen, maar ook druk bezig is met de opbouw van een archief. De voorzitter dankt hiermede het gemeentebestuur voor de aan ons daarvoor beschikbaar gestelde ruimte in het stadhuis en spreekt daarbij de hoop uit dat de vereniging snel uit die archiefkamer zal groeien. In verband hiermee spoort hij alle leden aan attent te zijn, want bij schoonmaak, verhuizingen en overlijden gaan toch veel waardevolle zaken verloren. Voot het bestuur van de vereniging is het een hectisch jaar geweest, maar zij heeft een positieve pers gehad een diverse schouderklopjes ontvangen. "En zo kun nen we beginnen aan ons tweede verenigingsjaar", aldus de voorzitter. Voor het overige besluit de ledenvergadering de notulen van de ledenvergade ring van 28 november 1988, alsmede de jaarverslagen 1988/1989 van secretaris en penningmeester goed te Keuren. Voorts tot leden van de kascommissie te benoemen de heren P. Rieswijk en R.G. Koningstein en de heren L.P. van loo (secretaris) en H.J. Rondel (bestuurslid) bij enkele kandidaatstelling te herbenoemen. En tenslotte de Degroting voor het verenigingsjaar 1989/1990 goed te keuren en met ingang van het verenigingsjaar 1990/1991 het jaarverslag van de penningmeester, gelijktijdig met de convocatie voor de algemene ledenvergadering, in het verenigingsorgaan op te nemen. Om 20.25 uur sluit de voorzitter de vergadering en deelt mede, dat na een korte pauze, een dia-serie over Den Helder van vroeger zal worden vertoond. Deze voor en door onze vereniging samengestelde dia-presentatie van (voorlopig) 160 stuks ont moette veel waardering en instemming van de aanwezige leden. Te 22.30 uur werd de geslaagde avond afgesloten. Op 27 november heeft de heer W.J. Dijkstra, docent kunstgeschiedenis, voor onze vereniging een voordracht met dia's gehouden over "Bouwstijlen in Den Helder". Hij sprak voor een aandachtig gehoor van bijna 100 leden en introducéesWij hebben kun nen horen en zien dat er in onze stad nog veel het behouden waard is en waarvoor onze vereniging zich terecht inzet. Die avond werd ook het 450ste lid ingeschreven'. Tijdens de najaarsbijeenkomst te Middenmeer van het Historisch Genootschap "Oud Westfriesland" op 18 november jl.werd ons lid drs. J.T. Bremer onderscheiden met de Westfrieslandprijs 1989, waarvoor wij hem onze gelukwensen aanbieden. Op 25 november d.a.v. werd in het pas gerestaureerde Witte Kerkje te Wieringer- waard het eerste exemplaar van het boek "Heren, boeren en knechten", door drs. J.T. Bremer,aangeboden aan mevr. F.G.van Diepen-Oost, gedeputeerde van Culturele Zaken der provincie Noord-Holland. Het betreft een verhaal over de bedijking en bewoning van de Wieringerwaard van 1610 tot 1810 en is in de boekhandel verkrijgbaar. Op 27 november jl. werd bij boekhandel Bruna in de Spoorstraat te Den Helder het tweede deel uit de serie "Spoortocht langs oude en nieuwe stations", door ons lid ivlarinus Vermooten ten doop gehouden. Dit deel, dat handelt over noordwest Neder land en derhalve ook de stations Den Helder en de halte Koegras beschrijft, werd aan geboden aan de rayonchef van de N.S. in Noord-Holland. De voorzitter van onze ver eniging mocht van M. Vermooten het tweede exemplaar in ontvangst nemen om toe te voegen aan onze collectie. Het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. Eind november 1989 werd het"projekt 1840", een historisch onderzoek door leden van onze vereniging naar "het dagelijks leven in Helder in 1840", ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan als afzonderlijke provincies van Noord- en Zuid-Holland, voltooid en verzonden naar de begeleidingscommissie "1840 project" te 's Graven- hage. Een exemplaar is toegevoegd aan de collectie van onze vereniging. Op 8 januari 1990 zal aan ons lid H. Schoorl een eredoctoraat worden verleend bij gelegenheid van de diesviering van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Reeds eerder werd hem door Z.K.H. prins Bernhard de Zilveren Anjer uitgereikt. Ook hierbij bieden wij hem onze gelukwensen aan. In overleg met de bevoegde autoriteiten wordt door ons bestuur een excursie voorbereid naar het gedeelte "Zeefront" in het fort "Erfprins", welke zal plaats vinden op zaterdag 17 maart 1990. Nadere mededelingen volgen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 2