119 in de eerste plaats aan de Voorzienigheid en dan aan Z.M. onzen geliefden Koning, maar ook dat hij vooral nimmer moest vergeten, de dure verpligting die hij aan den Veleerw. Heer KLIPPINK, Pred. te Haarlemhad, die hem zoo gedurig had bezocht en voorbereid, en die zich zijner zoo zeer aantrok, dat zijn V/eleerw. zich voor hem om lijfsbehoud tot Z.M. had gewend. Toen de als nu tot de kruiwagen-straf veroordeelde OUTSIïOOR N, weder naar de gevangenis werdt teruggebracht, was het als een overwinningsfeest, de trom sloeg het Wilhelmus, en op ieders gelaat was dankbare blijdschap zichtbaar. Tot in de gevangenis genaderd was de veroordeelde als nog niet geheel bij Bewustzijn. Baar het van eene algemeene bekendheid was"dat hij zijne MOeder lief, innig lief had, voegde een achtbaar persoon dezer gemeente "nern deze woorden toe"Outshoorn wat zal uwe oude moeder blijde zijn" toen ontwaakte hij als uit eenen droom. Aangenaam is het gevoel, dat Outshoorn zich althans nu de bege nadiging schijnt waardig te maken, maar ook genoeglijk is het te ontwarendat de burgerij dezer Gemeente en ook alle militairen ondubbelzinnige blijken hebben gegeven, dat zij hoo 'en prijs stelden op het leven van hunnen medemwenschen dankten zij allen hunnen Vorst, die zoo schoon partij weet te trekken, van een regt dat in dezen zoo doelmatig is toegepast. Vere den Koning! maar eere ook de Heeren Predikanten KLIPPINK en de GOCK, die zich in dezen zoo verdienstelijk hebben gedragen. o «iomt. Schildwacht voor poort van het fort Kijkduin. Nagekomen mededelingen Rond de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990 zal ons lid harinus Vermooten zijn boek over 100 jaar Helderse gemeenteraad dao hij n akt in samenwerking met ons lid Vim Kalkman, presenteren. Reeds nu wordt door vele Nieuwediepers met belangstelling naar dit stuk Helderse geschiedenis uitgezien. Het lid B.A.van Kralingen, Duinroosstraat 108, Den Helder, stelde ons een^litho beschikbaar van een stuk geschut van de kustartille- rie. Geïnteresseerden die dergelijke afbeeldingen in hun bezit willen krijgen, kunnen met hem in contact treden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 21