118 Voor u gelezen in het WEEKBLAD van den HELDER en het NIEUWE DIEP van 17 april 1843. PLAATSELIJK NIEUWS. De uitvoering van ieder strafvonnis treft den mensch, die niet ten eenenmale ongevoelig is; maar de uitvoering van een vonnis dat den dood ten gevolge heeft, geeft eene weemoedige stemming aan alle ingezetenen eener plaats, waar eene zoo noodlottige door de wet voorgeschrevene plegtigheid moet plaats grijpen. Met een medelijdend oog zag de burgerij van deze Gemeente op Maandag den 10 April in een rijtuig ter dezer plaatze aankomen, den ongelukkigen GERRIT 0UTSH00RN, oud 26 jaren, die zich, als fuselier bij de 3e dievisie van het algemeen depot der landmagt No. 33» vergrepen had tegen de subordinatie en dien ten gevolge was veroordeeld tot de straffe des doods met den kogel, en wiens verzoek om lijfsgenade door Z.M. was gewezen van de hand. Eene welonderrigte hand deelde ons betrekkelijk die gebeurtenis het navolgende mede: Men stelle zich een jong mensch voor in de kracht zijns levens, van een gunstig uiterlijk, wiens levensdraad op woensdag de n 12 dezer zoude worden afgesneden; men vergezelle hem in het huis van bewaring en zie hem daar als een berouwhebbende misdadiger gereed te sterven, zijn leven lieirende, maar in de overtuiging dat hij hetzelve naar menschelijke regten had verbeurd; - dat hij den dood niet schroomt, maar zich alleen beklaagde, over zijne 72 jarige moeder, welke hij toonde hartelijk lief te hebben. Wij volgen den lijder op woensdag-morgen ten half 12 ure naar de strafplaats; die optogt was plegtig! zijn rijtuig wierdt vooraf gegaan, door den militairen marsch, die de aankomst eens dooden vermeldt. Op de plaats der teregtstelling aangekomen, werd hij, geleid wordende door den waardigen Evangeliedienaar C. de COCK, die hem zoo trouw bezocht, getroost en opgebeurd had, voor den Auditeur-Militair en Heeren Officieren Commissarissen belast met de uitvoering van dit doodvonnis gebragt. De schare mili tairen en matrozen leverde een indrukwekkend gezicht op; de d_uinen en de oppervlakte van het terrein achter de militairen varen als bezaaid met burgers, die allen in angstige verwachting het einde dezer treurige plegtigheid verbeiden. Daarop werd het vonnis aan den veroordeelden voorgelezen, terwijl hij steeds aan den arm van den geachten Leeraar de COCK voor den zandhoop gebragt werd, waarnevens zijne laatste woning een indrukwekkend gezicht opleverde. liet kalmte en gelatenheid, doch niet zonder aandoening, nam hij deel aan het plegtige gebed, hetwelk zijn zielenherder voor hem ten hemel opzond. Hij werd geblinddoekt; - het detache ment bestemd om het noodlottig schot te lossen was in aantocht; - doch op dat oogenblik verhief zich de stem der uitvoerende magt met deze woorden: "Op hoog bevel! tot zoo verre en niet verder!" vervolgens gaf dezelve te kennen, dat het doodvonnis op last van Z.M.den Koning was geschorst. U den indruk te beschrijven, die dit genadewoord zoo bij de tal rijke troepen als bij de burgers te weeg bragt, gaat boven mijne krachten. De lucht weergalmde van "Leve de Koning!" en ontelbare hoera's klonken wijd en zijd; op aller gelaat was zichtbaar, hoe een ieder, bij de eerbied voor de wet die de straf toepast, dank baar was aan hem, die het schoonste regt, namelijk dat van gratie heeft toegepast op eenen schuldigen doch niet verstokten misdadiger, die naar ons inzien winst zal doen met deze ontvangen dure les en zich die genade waardig betoonen. Treffend was daarna de toespraak van den Heer Auditeur-Militair bij monde van den Heer ENSCHEDêdie den begunstigde in even korte als bondige woorden, zijne verpligtingen onder het oog bragt,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 20