Helderse Historische Vereniging bestaan. Voo/igLOten J'b' Zeg,el 022J0 - 13303 SecneixmnA L.Fvan Loo 02230 - 13323 KenningmeeAien. 0/vó. li/. F. de liaan 02230 - 13213 Lui ilJ'i.J. HoogenboAch. 02230 -21313 Lui Ui. Kalkman 02230 - 13036 Lui d.}. Kondel 02230 - 12662 Lid A.K. Vlam 02230 - 13200 Dit blad is een uitgave van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING Verschijnt 4 x per jaar. Tweede jaargang nr. 2, januari 1990 Voor zover de voorraad strekt zijn exemplaren van het verenigingsblad nrs. 1 t/m. 4 (le jaargang 1988/89) en nr. 5 (2e jaargang 1989/1990) verkrijgbaar a 5,- per exemplaar. Aan te vragen bij het secretariaat. Inleveren copy. Copy voor het in april 1990 ver schijnende blad dient uiterlijk op 1 maart 1990 te zijn ingeleverd bij de redactie van "Levend Verleden" of bij het verenigingssecretariaat. Kedaatie "Levend Venleden!' O/ia }.1B/iemen 02232 - 1363 k.ftl.}. doogenboAck 02230 - 21313 dl}. 'Kondel 02230 - 12662 De Statuten van de vereniging liggen voor de leden, na telefonische af spraak, ter inzage bij het secretariaat. Bankrekening 67.33-64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de Nederlandse Middenstandsbank te Den Helder. Postrekening bank: 17410. BESTUURSMEDEDELINGEN Notulen algemene ledenvergadering gehouden op 30 oktober 1989.(Aanwezig 67 leden). Te 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering. Hij memoreert onze eerste ver gadering, waarin men zich af vroeg: "Hoe groot zal de vereniging worden?". Op dit moment telt de vereniging 434 leden en is nog steeds groeiende. De Historische Vereniging leeft in onze stad. Jammer genoeg is er al veel typisch Helders verloren gegaan en bij het behoud van wat er nog is, is de hulp van de leden nodig. We hopen het verenigingsjaar 1989/1990 met een aantal van 500 leden af te sluiten. Spreker heet alle aanwezigen hartelijk welkom, maar wel in het bijzonder mevrouw mr. M.T. Ritmeester uit Amsterdam. Hij memoreert haar vader, burgemeester Ritmeester, en zijn verdiensten voor onze stad. Vervolg ledenvergadering: blz. 100— secretariaat: H.A. Lorentzstraat 178 - 1782 JP Den Helder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 1