116 Uit de Helderse Courant van 1926: Het 60-jarig bestaan van een voor Helder zeer belangrijk bedrijf Naar wij vernemen herdenkt dezer dagen de omvangrijke vischhandel der heeren Kolster in intiemen kring het 60-jarig bestaan. Aanvankelijk in 1866 te Hellevoetsluis opgericht, werd dit bedrijf al spoedig nadat een regeregelde spoorwegverbinding met het buiten land tot stand kwam, te Helder definitief gevestigd. In 1924 is deze, onder de firma M.A.Kolster bestaande bloeiende zaak omgezet in een N.V.waarvan de heren Marinus Adam enJacob Kolster de directeuren zijn. derdenbij de tot stand koming der visscherijhaven te IJmuiden, de visscherijbedrijven der firma's Groen, Oterendorp en Slis e.a. daarheen verplaatst, de heeren Kolster bleven Helder getrouw en toonden in dit opzicht echte jutters te zijn. Jat de firma Kolster voor onze stad beteekent, kan men eenigszins nagaan uit het feit, dat alleen in de mobilisatietijd aan garnalen pellen een som van 50 a 60 duizend gulden werd uitbetaald, waaraan pl.m. 125 gezinnen een belangrijk stuk brood verdienden, hetwelk van dien invloed was, dat de armbesturen te dezer plaatse belang rijk minder steun behoefden uit te keeren. Aan den invloed van den heer K.A-rKolster, die meermalen Z.E. den Minister van advies diende, is het te danken, dat door opruiming van de mijnen en wrakken op Onrust, de vooral toenmaals voor Helder verbazend belangrijke haringvisscherij kon doorgaan. Jat als zeldzaamheid seker wel mag gememoreerd worden is het feit, dat de firma Kolster gedurende deze 60 ja ren nimmer eenig con flict met haar perso neel heeft gehad, on danks dat in de rest seizoens per week aan een 40-tal gezinnen pl.m. 900,- loon per week wordt uitbetaald en in den winter de ijsrijders geregeld in dienst der firma werkzaam zijn. Aan het initiatief van een van de heeren Kolster is tevens te danken de invoering van het z.g. kisten-systeemwaardoor een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 18