114 5. J.C.A. de Mey A.Th.van Deursen de Mey C.M.Schuiten De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 diss. Amsterdam, 1972, blz. 57 Het kopergeld van de Gouden Eeuw, 1979 deel III, blz. 74 blz. 173, 174 Het beleg^van Alkmaar in: I.Schöffer e.a., Alkmaar ontzet 1573-1973 blz. 63 Het bestuur van de HELDERSE HISTORISCHE VERENIGING dankt al haar leden voor de spontaan verleende steun in het voorbije jaar en wenst leden, donateurs, zusterverenigingen en relaties alle goeds voor het nieuwe jaar. De redactie van "LEVEND VERLEDEN" dankt alle medewerkers voor de in het afgelopen jaar ontvangen copy, vertrouwd op een voortzetting van dit prettig contact en wenst lezers en medewerkers een gezond en voorspoedig 1990. AL DOENDE LEERT HEN. Op een op 24 oktober 1989 door de historische vereniging "Callantsoog" georganiseerde regionale bijeenkomst kwam'vanzelf sprekend de problematiek aan de orde in het streven naar het bewaren van in een gemeente voorkomende historische waarden. Als gevolg van de uiteenzetting die "Callantsoog" gaf, werden er meerdere waardevolle suggesties gedaan. het is zaak de bestaande historische objecten zo volledig mogelijk te beschrijven; geef veel publiciteit aan historische oojecuen in de directe omgeving; bij 't moeilijk in particulier eigendom te behren objecten kan worden overwegen tot het beheer in de vorm van een op te richten stichting; van groot belang is het controleren van ontwerpplannen en het indienen van op- en aanmerkingen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan. wen historische vereniging zal binnen haar organisatie over een correspondent dienen te beschikken, die contact moet onder honden met de commissie "Landelijk Schoon" van het historisch genootschap Oud West—Friesland" die in deze coördinerend zal optreden, v ra ren over subsidie-aangelegenheden, te ontwerpen objecten of aantasting van objecten met een cultuurhistorische waarde kunnen langs deze weg worden doorgespeeld. Ervaring met het beschrijven van in een gemeente aanwe'zige historische "objec ten kan worden opgedaan met medewerking van de heer A.Wit uit Nieuwe Niedorp die over grote ervaring en veel kennis beschikt. het was daar ^in Callantsoog niet alleen zeer leerzaam, maar ook oar genoeglijk. Ook al vanwege de inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp van omstreeks 1900 tot heden. Bijzonder verrast werden we door de heer V.Nobel van "Oud West- Friesland 4ie boeken, betrtekking hebbende op Enkhuizen, Hoorn, ocnagen en Den Helder aan de betreffende verenigingen schonk, wlders in dit blad vindt u de titels vermeld. Wij meenden onze leren van het een en het ander in kennis te moeten stellen, al was het alleen maar om aan te tonen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. R.- b,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 16