109 Zijn weduwe met vijf kinderen vertrok in 1885 naar Leiden. Zoals Marinus Vermooten in zijn 134-e Terugblik stelde, Johannes Stephanus Janzen, maar ook zijn familie, droegen in grote mate bijaan de bevordering van de welstand van anderen en tot bloei der gemeente Helder. Terecht werd de herinnering aan hen in een straatnaam levendig gehouden. M.M.J.Hoogenbosch NIEUWEDIEP_IN 1828^ KLAAGZANG. Sic transit gloria mundi - Treurende op de puinhopen van Carthago. Adriaan Diederik van Buuren, geb. Medemblik 1827, overleden Den Helder 1881, was gehuwd met Maria Cornelia Thierens. Het echtpaar dreef een winkel in galanterie├źn in de Spoorstraat hier ter plaatse. De opening van het Noordzeekanaal in 1878 had voor Den Helder een gevoelige terugslag ten gevolge. Dit inspireerde de heer van Buuren tot het volgende gedicht, dat werd geplaatst in de "Almanak der Hollandsche Blijgeestigen voor het jaar 1879"* Het was een prachtige voorjaarsavond aan het Nieuwediep, Toen alles aan boord der visschersvaartuigen sliep; Toen de maan zoo schitterend stond te staren Op de groote koopvaardijschepen, die er niet waren; Toen de vuurtoren zoo kalm te lichten stond, Zonder dat een enkel schip zich bij de kust bevond; Toen de militairen zoo rustig bij hun forten lagen, Niet bevreesd dat er een vijand op zou dagen; Toen er niets geen beweging op straat was te vinden, Buiten een keukenmeid met haar beminde, Buiten een nuchter kalf, dat op zijn doodvonnis wachtte, Buiten een lantaarnopsteker, in afwachting van de klok van achten, Buiten een meelmolen, die stond te malen, Buiten een vroedvrouw, die op weg was om kindertjes te halen, Buiten een "beniste bruiloft"^ die zich statig op den weg bewoog, Buiten een wegvliegende domine, wien de odeur bedroog: - Toen alles treurde om een schoon verleden, Waarin handel en zeevaart de welvaartsbronnen vloeien deden; Toen elke blik op IJmuiden gevestigd was, Waar 't all' triomfeerde in den waterplas; Toen dat alles aan het Nieuwediep gebeurde, Toen zond ik dit handschrift, waarin ik zoo treurde, Om lucht te geven 'aan mijn gemoed, Aan de BLIJGEESTIGENhopende maar dat de plaatsing voldoet. Nieuwediep, Juli 1878 A.D. van Buuren. Nagekomen mededelingen: EEUWFEEST LEGER DES HEILS DEN HELDER In december 1990 bestaat het Leger des Heils in Den Helder 100 jaar. Misschien zijn er onder de lezers van dit blad, "Levens Verleden" nog mensen die foto's, boeken, of anderszins hebben, die voor ons van belang zijn i.v.m. het komend eeuwfeest. Gaarne uw reacties aan M.Kikkert, Jan Hargenstraat 39, 1785 OH Den Helder. Te 1.34-4-4-6.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 11