108 August Brandt die geen kinderen had, had de twee kinderen van zijn zwager Jan Vinken, die hun moeder hadden verloren, bij zich opgenomen. Met zijn vrouw en deze twee kinderen trok hij rond 1880 naar Rusland om nieuwe con necties aan te knopen in de hout handel. Verschillende jaren ver bleef hij daar en bezocht ook Zweden en Finland. Zijn oomzegger en pleegzoon, Nico Vinken, leerde hier naast zijn vak de Zweedse taal. Later zou hij in Den Helder vele jaren werkzaam zijn als Zweeds consul. Omstreeks 1886 keerde Vinken naar Helder terug en stichtte hier een houthandel aan de Keizerstraat, doch toen het bedrijf het daar te benauwd kreeg, werd het verplaatst naar de Spoorgrachthoek Jonkerstraat, waar het tot na de tweede wereldoorlog zou blijven bestaan. De twee overgebleven firmaïiten van de firma H.J.Janzen Go dreven het bedrijf aan het eind van de Janzenstraat doch in 1871 trok Hendrik Janzen naar Haarlem waar hij in 1884- een houtbedrijf sticht te aan de Oostsingel. In 1890 trok hij zich uit de Helderse onder neming terug en beëindigde hiermee zijn Helderse aktiviteiten. Jan Oortgijsen dreef de houthandel "De Goede Verwagting" met zijn zoon Klaas voor eigen rekening. Na de tweede wereldoorlog geraakte de firma in financiële moeilijkheden en werd het bedrijf overgenomen door de N.V. v/h Nico Vinken Go" die in de Jonkerstraat uit haar jasje groeide en het ruime complex aan de Janzenstraat goed kon ge bruiken. Johannes Bernard Janzen, zoon van Joh.Silard en neef van Hendrik, ging in 1863 een vennootschap onder firma aan met de heer Johannes Cornelius Slebe onder de firma "Fa J.B.Janzen Ez Co" en bleef ge vestigd aan de Molengracht bij de molen "De Eendragt". De heer Slebe was in januari 1861 de aannemer aan wien na openbare aanbesteding voor de som van 21.4-00,- de bouw van de school aan de Vismarkt werd gegund.Joh.Bernard Janzen mocht niet lang met zijn vennoot samen werken. Reeds op 30 jarige leeftijd overleed hij op 9 december 1864-. molen "De Goede Verwachting

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1990 | | pagina 10