53 ADHIRAAI VER HUEIL EN DEN HELDER. Met de herinnering aan de verwarde en onzekere berichtgeving rond de capitulatie van de bezettende macht in de meidagen van 1945» voor velen van ons nog vers in het geheugen, is het niet zo moeilijk om ons te ver plaatsen in de situatie van onze voorouders die in de novemberdagen van 1813 binnen de ste'ling van Den Helder hun 'voonplaats hadden. C-eruchten over de Franse neder laag bij Leipzig op 18 oktober 1813 gingen van mond tot mond. De legers van de verbonden mogend heden rukten op naar Parijs en de Franse troepen ontruimden de be zette gebieden om terug te trekken op hun eigen vaderland. Zou de bevrijding van de Franse dwingelan dij dan eindelijk komen? In Amsterdam zouden de douaniers zijn gevlucht en de douanéhuis jes in brand gestoken. Van de kerkto ren aan Den Hoorn op Texel zag men de driekleur wapperen doch voor Den Helder lag een Frans-Ho1landse vloot voor anker onder bevel van de admiraal Garel Hendrik Ver Huell en dat weerhield hen aan hun vreug de uiting te geven. De equipage aan boord van het eskader zag en hoorde dit alles eveneens en om moei! :;k- heden te voorkomen gaf hij bevel om de schepen in het Nieuwediep te doen meren en aan de Nederlandse manschappen - zo zij dat wensten - verlof te verlenen. Dit kon voor de burgerij moeilijk ongezien blijven en demonstraties bleven dan ook niet uit. Generaal-majoor Mayer, de Franse co-missaris van politie, protesteerde bij Ver Huell. Hij vreesde rellen en eiste da.t Helder en Huisduinen in staat van oproer werden verklaard. Waar maakte de man zich bang voor? Van de vloot waren de Nederlandse bemanningen grotendeels afgezwaaid. Vat aan boord was overgebleven wareh Franse militairen en die zouden zeker geen oproer veroorzaken. En de Helderse burgerij? Ingesloten tussen de forten Korland, La Salie en 1'Scluse en de gemeenschapslinie zouden zij zich wel tweemaal bedenken aleer zij tot rebellie zouden overgaan. Ten einde iedere twyfel aan zijn trouw aan de keizer weg te nemen besloot de admiraal op 16 november 1813 toch de staat van beleg af te kondigen. De forten \^erden ver sterkt met officieren en manschappen van de in het Nieuwediep liggende oorlogs schepen, de barrierre werd gesloten en om de verspreiding van geruchten en valse berichtgeving te voorkomen, verbood hij alle kontacten met het achterland. Toen de ontvanger van de imposten, de heer L» Schoon, op 18 november zijn kantoor sloot en het bord met de Franse adelaar liet weghalen, beval Ver Huell hem zijn werkzaamheden direkt te hervatten en waarschuwde hij opnieuw voor ver st oring van de openbare orde Bevreesd voor een strijd tussen Nederlanders en Fransen binnen de vesting wat een mogelijke vernieling van de fortificaties en de kostbare vloot ten Ad mi mal Ver Huell

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 5