l- iar !8 id ;eum .e Ge- id- ten le ver mo- e- Js het. isa- ea jke n vig- die and oor land itse e- e ar om- P een bij er- an met le- n euws om even en r de che- el eld. eno- 73 De afkondiging van de tweede mobilisatie van deze eeuw, die op 28 au gustus 1939 inging, betekende voor Den Helderonder meer dat de grote parade van 31 augustus niet doorging. Er werd begonnen met het leggen van mijnversperringen, bestaande uit verankerde contactmijnen en spertonnen. De vaarwateren tussen Terschel ling en Den Helder maakten deel uit van de gebieden die op deze wijze voor de mogelijke agressor ontoegenkelijk gemaakt werden. Tijdens werk zaamheden aan deze versperringenliep Hr. Ms. mijnenveger Willem van Ewijck op een mijn, waarbij 29 opvarenden de dood vonden. Het mijnen gevaar bleef op de loer liggen. Niet ten onrechte heerste er ongerust heid bij de vele marinevrouwen, zoals M. Vermooten constateert in "Een halve eeuw terugblik". Een kleine maand later was het Hr. Ms. Jan van Gelder die slachtoffer werd van een mijn. Andere marinetaken die in de buurt van Willemsoord uitgevoerd werden waren het bemannen van een aantal kustbatterijen, het onschadelijk ma ken van aangespoelde mijnen, het onderhouden van een bewakingsdienst die in samenwerking met de Marinekustwacht de grenzen van het terri toriaal zeegebied moest bewaken en neutraliteitsschendingen door oor logvoerenden moest tegengaa.n, alsmede het uitvoeren van de plannen voor de oorlogsbetonning en - verlichting. Foto- en ander materiaal over deze periode lijkt schaars te zijn, maar wellicht dat zich in particuliere of andere collecties het een en an der bevindt, dat de moeite waard is om in de tentoonstelling over de marinemobilisaties van deze °euw opgenomen te worden. Ook het bedx.-ï j- ven ven van zogenaamde "oral history" wil ik bij de voorbereidingen niet uitsluiten, dus wie iets te vertellen heeft is welkom ten kanto re van de conservator van het Helders Marinemuseum. Drs. H. de Bles - 02230-57137.- PRIJSVRAAG Gaarne hadden wij het laatste nummer van de eerste jaargang van ons verenigingsorgaan gesierd met een originele en sprekende naam als aanduiding van onze identiteit. Belang stellend zagen we uit naar uw antwoorden op onze vraag maar het aantal reacties viel tegen. Uit een kring van pl.m.370 leden ontvingen we 13 inzendingen. En dat zou op zich niet zo bezwaarlijk zijn geweest als de jury er een naam tussen had gevonden die enthousiast maakte, die insloeg! Helaas, dat was niet zo. De jury, bestaande uit de dames A.Goutier, J.Limonard en E de Wit-v.d.Burg en de heren J.Ambriola en M.Hoogenbosch bogen zich tevergeefs over de inzendingen en kwamen niet tot een keus. We doen daarom nogmaals een beroep op uw vernuft en fantasie en verwachten vóór 31 juli 1989 een royaal aantal reacties. De bekroonde inzending zal worden gehonoreerd met een boeken- bon van 50,-. Uw inzendingen zien wij gaarne tegemoet op ons secretariaat: H.A.Lorentzstraat 178, 1782 JP Den Helder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 25