71 Beknopt overzicht der geschiedenis van Helder, Huisduinen en Omstreken, door M. J. KORVING, Onderwijzer. vervolg) (wordt vervolgd). 1845 1846. 1847. 1848. 1851. 1852. 1853- 1854- 1856. 1857. 1858. De aardappelziekte treedt voor het eerst op, een ramp voor ons land. Den 9 Nov. De Westerkerk nabij het Westplein ingewijd. De bouw vallige Oude kerk op den Konijnenberg wordt dienzelfden dag verlaten en in het volgende jaar verkocht en afgebroken. Veeziekte in Noord-Holland, hier weinig schade geleden. In Juli. Eerste bewoners in het oostelijk deel van den Anna Paulownapolder. Het gebouw van het Loodswezen aan de Buitenhaven gesticht. Brug over de Binnenhaven naar het Ankerpark gelegd. De gemeente teltzielen. Den 20 Januari. Opheffing van het onvrij territoir, d.w.z. van het verbod van lossen en laden van zeeschepen en van magazijnen tot opslag van koopwaren (in- en uitvoerrechten), van molens en fabrieken (belasting op het gemaal en accijnzen). Zelfs hout en steenkool voor eigen gebruik mochten tot dien tijd hier niet ge lost worden bij aanvoer uit zee. Door deze opheffing komt de handel hier tot bloei. De vischmarkt op den zeedijk bij de Langestraat verplaatst naar de Vischmarkt aan de Spoorgracht. Daar ging het niet goed en daarom werd de vischafslag naar het Havenplein overgebracht. Het Algemeen Weeshuis op de Kerkgracht ingewijd. De houten kerk der Hervormden te Huisduinen vernieuwd en op steenen voet gezet. Geheel in steen herbouwd werd deze kerk den 6 Mei 1896 ingewijd. Particuliere telegraaf aangelegd van hier naar Amsterdam (Tele- graafsteeg). Den 10 Januari. Heldendaad van den negentienjarigen Cornelis Dito bij de redding der schipbreukelingen van de „Gezina Jantina". Den 7 October. De Engelsche brik „Starling" verongelukt bij Kijk duin. Klaas Duit c.s. redden de bemanning. De Doopsgezinde kerk aan de Kerkgracht ingewijd. De bouw vallige kerk aan de Oude Kerkstraat verlaten; thans lompenpak huis. Op het Havenplein wordt een marinematroos opgehangen wegens moord. Laatste doodvonnis dat hier wordt voltrokken. Den 15 October. De opleiding der adelborsten wordt hier geves tigd, bij wijze van proef aanvankelijk één studiejaar. De jonge lieden genieten huisvesting aan boord van het Wachtschip en onderwijs in de leerzalen op de Marinewerf ^noordwestelijke hoek). De duinwaterleiding wordt in Juli in gebruik genomen. De ge meente-exploitatie is aangevangen den 1 Januari 1901. Den 10 Augustus. De Evang. Luth. kerk aan de Westgracht ingewijd. Door verloop der gemeente wordt het gebouw in Sept. 1881 aan den heer M. Witsenburg Jr. verkocht en tot graanpak- huis ingericht. De opleiding der adelborsten wordt hier definitief gevestigd. Den 8 December. De gasfabriek in gebruik genomen, de straten met gas verlicht. De gemeente-exploitatie begint den 1 Sept. 1902. De fabriek vernieuwd en aanmerkelijk uitgebreid in 1904. De gemeente telt 14192 zielen. De pastorie bij de Doopsgezinde kerk gebouwd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 23