Heideree Historische Vereniging Bestuur voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid Pedacti e J.A. Zegel 02230-15303 L.F. van Loo 02230-13254 drs.'".F.de Haan 02230-13219- M.K.J.Hoogenbosch 02230-21919 W. Kalkma;n 02230-13036 H.J.Rondel 02230-12662 A.P.Vlam 02230-14200 J.T.Bremer 02242-1569 M.M. J..Hoogenbosch H.J. Pondel Dit blad is een uitgave van de HELDERDE FT.BTOPISCHE V"FIPFTGTrj. Verschijnt 4 x per jaar» Eerste ja-rgang nr. 4,juni 1989. lidm- atschap r 25.00 huisgenot-leden r 12.50 jeugdleden (12-18 jaar) 12.50 dor.a teurs ''.minimum bijdrage) 50.00 VCOP'.'/O^PD. Het is duidelijk dat nummer 4 var. ons vereni gingsorga-n v r een groot deel in hot tek^r. is komen te staan van de vranse Week, welke van 24 juni tot 2 juli aanstaande door de stichting 'Pue du Helder" wordt georganiseerd, '"ij zijn dan ook de schrijvers van de op d< Franse Tijd betrekking hebbende artikelen dankbaar voor hun inbreng. Van deze beschouwingen over de voor onze stad zo belangrijke periode zal zeker met belangstelling kennis worden genomen en wellicht ook aan leiding geven tot n.- dere discussies. Maar vanzelfsprekend treft u in dit nummer een aantal artikelen aan die betrekking hebben op gebeurtenissen die zich dicht bij huis afspeelden, evenals de gebruikelijke mededelingen en kennisgevingen. Cok wordt nu al uw aandacht gevraagd voor het voorjaarnummer 1990jaar gang 2, nr. 2). We verwijzen u hiervoor na-r hetgeen is ge. teld in het artikel "1940-1990". Dat in 1990 wordt teruggeblikt op twee mobilisaties mag geen verwondering wekken. We vr? gen dan ook uw bijzondere belangstel ling voor "De marine mobiliseert". Heel verblijdend is dat de beschouwing over "Het stoomtramlijntje "Den Kelder-Kuisduinen" komt van de hand van een 13-jarige. Hieruit blijkt dat degenen die de jeugd hebben niet alleen de toekomst zullen verove ren, maar wel degelijk ook het verleden kunnen bewaren en koesteren. Met deze beschouwing vooraf bieden wij dit nummer bij u aan. Technisch is alles nog niet volmaakt, maar -wanneer in het najaar we'r contact met u wordt opgenomen, dan hopen we de kinderziekten te boven te zijn. B-stuur en redactie. secretariaat. H.A. Lorentzstraat 178 - 1782 JP Den Helder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 1