- 37 - OVER "DIENST" DOEN GESPROKEN. Omdat in de archiefkamer van ons stadhuis de collectie historische stukken alsmaar groeiende is, zal er voor onze leden en andere be langstellenden een gelegenheid moeten worden geschapen om da jaar gangen kranten en collecties in te zien. Leden die één of twee och tenden/middagen dienst willen doen in het stadhuis zijn dan ook no dig om de bezoekers op te vangen, de weg te wijzen en - waar nodig - informaties te verstrekken. Daartoe zal dan een rooster worden op gesteld. Hier geldt natuurlijk weer: "Hoe meer zielen, hoe meer vreugd". En van verveling tijdens het dienstdoen zal echt geen spra ke zijn. Onze secretaris, de heet L.F. van Loo, adres bekend, zal u graag noteren. Beknopt overzicht der geschiedenis van Helder, Huisduinen en Omstreken, door M. J. KORVING, Onderwijzer. vervolg) 1813. Den 2 December. Admiraal Ver Huell laat het fort Falga in de lucht springen. Den 4 December. De 1500 krijgsgevangen Spanjaarden krijgen vrijheid om naar hun vaderland terug te keeren. Den 5 December. Texel schudt het Fransche juk af. Den 21 December. Het Weeshuis in het gehucht Heilig-arden (achter de Tuintjes), dienende als voorpost der Fransche bezet ting, wordt door de Boeren-Kozakken in brand gestoken. 1814. Den 4 Mei. Admiraal Ver Huell verlaat met de trouwgebleven officieren en manschappen het fort Erfprins, scheept zich m en keert den 9 Mei over zee naar Frankrijk terug. 1818. De gemeente telt 3022 zielen. 18191823. Het Groot Noordhollandsch kanaal en de Binnenhaven gegraven. Door het leggen van den dijk westelijken oever van dit kanaal worden tevens de slikken van het Koegras inge dijkt. 1822. Steenen vuurtoren binnen het fort Kijkduin gebouwd. Het eerste droogdok op de Marinewerf in dienst gesteld. 1823. Het Havenkantoor aan het Nieuwe Diep gebouwd. 1824. De Nederlandsche Handelsmaatschappij opgericht. Den 14 October. Bij de redding van schipbreukelingen verdrinken Ariën Cramer en vijf andere helden in de woeste golven. Kort daarna wordt de Noord- en Zuidhollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen opgericht. 1825. Groote stormvloed op 3-4-5 Februari. Het zeewater vloeit over den dijk de Langestraat in. Vrceselijk dreigend gevaar tijdens dezen storm van bijna drie etmalen. Op Texel verscheidene doorbraken in den Zuiderdijk. 1826. Eerste stoomsleepboot (de Noord-Holland, 60 P.K.) alhier in dienst gesteld. Het directiegebouw der Marine (het Paleis) gebouwd. Aan de Weststraat verrijzen eenige woonhuizen; aan het Haven plein staan reeds eenige steenen huizen, o.a. het liótel „Den Burg". Ook daar begint men aan te bouwen. 1827. De Hersteld Evang. Luth. kerk in de Middenstraat ingewijd. De Rijkswerf te Medemblik opgeheven, naar de werf alhier worden 160 werklieden overgeplaatst. De werf op Oostoever (het Nieuwe Werk) wordt niet meer ge bruikt; alle werktuigen en materialen voor scheepsbouw zijn over gebracht naar de Marinewerf aan het Nieuwe Diep (Willemsoord). De overbrenging begon al in 1814 en was in 1819 reeds zoover gevorderd, dat het afzonderlijk beheer over hët Nieuwe Werk werd gestaakt, en de laatste administratieve ambtenaren te Wil lemsoord werden geplaatst. 1828. De gemeente teltzielen. 1S291830. Het Hcldersche kanaal gegraven. De brug daarover bij Onrust gelegd. Verschillende ponten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 9