HELDER. 27 Februari 1915. Aan Ouders en Voogden van leerlingen der R. H. B. S. r De Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs Dr. G. H. COOPS te 's Gravenhage draagt mij op ter Uwer kennis te brengen, dat door hem ten strengste wordt afgekeurd het gedrag van leerlingen der R. H. B. S. m. 5-j. c. te Helder buiten de school bij het vertrek van twee leeraren in December en in Februari. De Directeur. W. G. VAN DER MEER. Mogelijk dat U zich zult kunnen indenken, dat ik nieuwsgierig was naar de 'misdragingen1 van de R.H.B.S.'ers van het cursus jaar 1915/l6, welke de toen malige directeur ir. W.G, van der Meer, namens de In specteur van het Middelbaar Onderwijs in Den Haag, onder de aandacht van de ouders en voogden van de betrokken leer lingen moest brengen. e/Cxr. cyj der, Xrieet LCV-XO-WJÏ Ir. YV. (1 win iler YWti Directeur I «112 I «I--» I Het archief van de Ileldersche Courant leverde de gewenste infor* matie op. In een krant van december 191^ trof ik het volgende ingezonden stuk aan: Mijn-heer de Redacteur. Zaterdag 19 December jl. vertrok de heer W. v.d.Molen leraar in het frans aan de R.H.B.S., alhier (1908-1915 -ws.) naar Amster dam. De leerlingen besloten de scheidende leraar een verrassing te be reiden: een ets van Dake naar een schilderij van Israëls, die een Blaatsje zou mogen vinden in zijn nieuw te betrekken woning, e aanbieding had plaats in Casino, en NIET in de school die daar toe toch de aangewezen plaats is. Het gebruik van 6ên der lokalen hiertoe was botweg geweigerd. Deze weigering griefde niet alleen de leerlingen, doch ook de ouders was deze niet-pedagogische handelwijze zeer onwelkom. Zelfs werd de leerlingen verboden de andere leraren bij de overhandiging uit te nodigen» De tegenwoordigheid der leraren bij het aanbieden van het cadeau, dat «ioor een van de leerlingen van de 5e klasse op zeer gepaste wijze geschiedde, en bij het vertrek van de heer Van der Molen uit deze gemeente, legde zeker getuigenis af van de sympathie voor hun vertrekkende collega, die steeds toonde een degelijk onderwij zer te zijn en een man van beginselen, wie de bloei van de onder- wijs-inrichting, waaraan hij verbonden was, ter harte ging. Een Vader. (voor de leesbaarheid werd dit en hot volgende in de huidige spel ling weergegeven. -ws)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 7