- 34 - «ftks Heoger# BurserschaoS. HtlPt DE RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL AAN DE KANAALWEG. De steeds hogere eisen, welke men aan het eind van de vorige eeuw aan het voortgezette onderwijs ging stellen, hebben er ook in Den Helder toegeleid, dat de behoefte aan een betere middelbare school zich meer en meer deed gevoelen. Uit de gemeente werd een actie op touw gezet om te komen tot het hier doen oprichten van een 'Hoogere Burgerschool'. De regeringsbeslissing daartoe werd met de kleinst mogelijke meerderheid genomen, waarna in I8y8 de oprichting volgde van een Rijks Hoogere Burgerschool met 5-jarige cursus te Den Helder. Met de lessen werd op 19 september 1898 een aanvang gemaakt. Het onderwijs werd gegegeven in de bovenlokalen van de juist ge bouwde gemeente-school aan de Parallelweg. Op 12 november werd de school verplaatst naar het gebouw aan de Kolensteeg, waarin eerder de zgn. 'Fransche school' voor uitgebreid lager onderwijs van de heer Blok was gevestigd. Tot 13 november 1899 moest met dit school gebouw en enkele voor het geven van lessen ingerichte woningen genoegen worden genomen. Eerst daarna kon het nieuwe schoolgebouw aan de Kanaalweg in gebruik worden genomen. Het oprichten van de Helderse R.H.B.S. in I898 was de aanlei ding, dat op 8 oktober 1988 in den ^elder een reünie plaats vond van oud-leerlingen. (Met ingang van 1 augustus 1968 werden de R.H.B.S, en de daaraan sinds 1957 verbonden middelbare school voor meisjes tezamen met het toen bestaande Gemeentelijk Lyceum en de beide gemeentelijke ULO-scholen ondergebracht in de openbare scholengemeenschap 'Nieuwediep'met thans gebouwen aan de Moluk- kenstraat en de Timorlaan) Tijdens voornoemde reünie werd een expositie ingericht met foto's (klassefoto's en foto's van feestavonden, enz.) en allerlei andere attributen van de school uit de periode I898-I968. Eén van de schrifturen, daar tentoongesteld, welke mijn belang stelling trok, is op de volgende |>agina weergegeven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 6