- 33 - EXCURSIE FORT KIJKDUIN: MASSALE BELANGSTELLING. Dat het op zaterdag 14 januari gezellig druk zou worden in "De Bran ding" hadden we echt wel verwacht. Maar een opkomst van zo1n driehon derd bezoekers voor het evenement overviel het verenigingsbestuur n. tikkeltje. Toen de heer G. Gerrits van de stichting Menno van Coehoor middels zijn uitstekend gedokumenteerde lezing over de geschiedenis van "ons" fort voor een uiterst passende warming-up voor de rondgang zorgde, toonde de overvolle zaal zich uiterst geinteresseerd Het was kennelijk geen bezwaar dat niet alle aanwezigen konden genie ten van de geprojekeerde dia's; het toelichtende woord was voldoende om de belangstelling levend te houden. Duidelijk was dat de rondgang wat inschikkelijkheid van de deelnemers zou vragen. Iedereen had dui delijk begrip van de situatie; niemand mopperde, ook al kon maar een deel van het gezelschap het hoogste topje van Kijkduin beklimmen om te genieten van het uitzicht dat haar of hem geboden werd. Het staat derhalve wel vast dat er een herhaling moet komen van dit gebeuuren, op een zodanig tijdstip dat de zaak nog eens op het gemak kan worden bekeken. We vertrouwen erop dat een en ander binnen niet al te lange tijd gerealiseerd kan worden. Graag willen we onze dank uitspreken aan het adres van de mensen van de Stichting "Stelling Den Helder". Hun voorbereidende werk - en dat loog er echt niet om - stelde ons in de gelegenheid om onze eerste excursie te houden. Ook hopen we t.z.t. uitgebreid terug te komen op hetgeen de heer G. Gerrits op schrift heeft gesteld, want ongetwijfeld zullen er velen zijn die de historie van fort Kijkduin willen nalezen. Nog even dit: tijdens de bijeenkomst in "De branding" heeft onze vereniging de aandacht gevestigd op mogelijke sloopplannen van de villa "Zonnehoek", Kijkduinlaan 2 in Huisduinen, welke in 1928 is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Ook deze aktie haal de de pers. Verspreiding verenigingsorgaan. Ons lid de heer P. Tijsen heeft de organisatie van de verspreiding van het verenigingsorgaan ter hand genomen. Een loffelijk initia tief waarvoor hem veel dank verschuldigd is.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 5