- 32 - kreeg Tivoli zelfs de betekenis van "pleziertuin" en vooral "kermis". Later vinden we Tivoli ook wel als naam voor sociëteiten, hotels e.d. Alleen in ons land dragen zeker zo'n veertig theaters(Amsterdam, Rot terdam), concertgebouwen(Utrechtschouwburgen(Apeldoorn)sociëtei- ten(Meppel, Vechel), cafs(Assen, Oldenzaal, Gouda), hotels(Zaltbom- mel, Oudenbos), uitspanningen(Arnhem, Tilburg) of zelfs villa's(Hulst, Rosmalen)deze naam. Het Helderse Tivoli uit de 19e eeuw was een grote schouwburgzaal met park en diverse kleinere vergaderzalen, die begrensd werden door Loodsgracht, Koningstraat, Koningdwarsstraat en 2e Vroon- straat. Daar werden alle belangrijke toneel-, muziek- en zanguitvoe— ringen gehouden. Wanneer deze Tivolischouwburgzaal precies is afgebro ken, weet ik niet. In elk geval pas na de eeuwwisseling. Of de naam di rect is overgegaan op de schouwburgzaaMlater bioscoop) in de Molenstraat/ hoek Vlamingstraat is me óók niet bekend. Maar wie weet, wellicht weet één van de lezers van dit blad het» Het Rialtotheater tenslotte draagt de naam van een van de beroemdste bruggen uit Venetië; óók een geografische vernoemingsnaam dus. Onrust» De naam Onrustvoorheen naam "Bassingracht", ook:deel van de Haaksgronden) treffen we in ons land voor zóveel soorten gebouwen,stukken land,zandpla ten,molens, enz. aan dat er m.i. geen sprake is van een duidelijke vernoe mingsnaam.Gelderse straatnamen van rivieren,stroomgeulen,eilanden enz. zijn hier ook niet beschouwd als vernoemingsnamen,omdat in géén der voor komende gevallen de naam spontaan gekozen is op basis van een aan de naam verbonden'! bi j )betekenis. In de gévallen waarbij de "naambedenkers" bewust oude namen hebben willen doen herleven(de Schooten, de Garst, Heiligharn, Drooghe V/eert, Boterzwin, enz.)is het wellicht interessant t.z.t. de her komst c.q. betekenis van deze namen in dit blad toe te lichten. Lit.:G.H. van Neusden, Van Nieuwediep tot Groot Den Helder.Den Helder 195é-» R,. Rentenaar, Vernoemingsnamen-een onderzoek naar de rol van de ver noeming in de Nederlandse toponomie, Amsterdam 1984» W. Stoll, Helderse Straatnamen. Den Helder 1986. Topografische kaart 1:25^000» Winkler Prins, Encyclopedie, ?e druk» J.T. Bremer»

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 4