- v+ - met een bonte verzameling "erflaters van de franse beschaving". Zon der Franse revolutie was het ondenkbaar geweest, dat zij ooit nog tot leven zouden worden gewekt in het ledenorgaan van de Helderse Historische Vereniging. Nieuwediep heeft er een "straat van zijn dromen" bijgekregen. PRIJSVRAAG Vroeg Shakespeare zich indertijd af "what is in a name", het bestuur van de H.H.V. vraagt meer. Ons driemaandelijks huisorgaan is nog steeds naamloos en dat is voor een vereniging met zoveel enthousiaste leden niet te aanvaarden. Daarom doen we een beroep op uw aller creativiteit en vernuft om een naam te bedenken die kort en bondig aanduidt wie we zijn en wat ons doel is, kortom onze identiteit! De bekroonde inzending zal worden gehonoreerd met een boekenbon ter waarde vah 50,-. Uw inzending zien wij gaarne tegemoet op ons secretariaat H.A.Lorentzstraat 1?8, 1782 JP Den Helder, uiterlijk op 51 maart 1989. De jury zal bestaan uit het dagelijks bestuur van de H.H.V. en een drietal daartoe aangezochte leden. p c tiviteiten. 'an de gemeente werden desgevraagd adviezen uitgebracht met betrekking op panden op Het Nieuwediep(Buitenhaven)Weststraat, Zuidstraat, Bin nenhaven, rchterbinnenhaven, Keizersgracht en Duinweg. Wellicht draagt een en ander bij dat karakteristieke bouwsels of gevels bewaard kunnen blijven. Via de plaatselijke pers heboen de te Den Helder woonachtige leden al kunnen kennisnemen van onze activiteiten t.a.v. het behoud van het Pe perhuisje, een betere plaats voor het monument "Voor hen die vielen" en de handhaving van de naam Karei Doorman aan een object in Den Hel der. Tevens is geïnformeerd naar de bestemming en de huidige gang van zaken rondom het oude pompstationgebouw van de gemeentelijke water leiding te Huisduinen- Er wordt meegewerkt aan een project van de Culturele Raad Noord-Holland., getiteld "Uw gemeente in 18/+0, evenals aan een universitair onderzoek naar de ziekte malaria in Den Kelder in de jaren voor 19^7/199-8 Nogmaals Kijkduin. In de Helderse Courant van 10 februari wordt vermeld dat fort Kijkduin tijdens de pinksterdagen waarschijnlijk opengesteld w rdt voor het pu bliek. Een goede gedachte.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 16