SCHENKINGEN. Over de inmiddels ontvangen collectie "Van Kampen" kan worden bericht, dat de inhoud hiervan door de inzet van een groep enthou siaste vrijwilligers geregistreerd is. Het was een lieve lust deze mensen hoogst serieus aan het werk te zien. Het staat vast dat hun arbeid vrucht oplevert. Spoedig zal onze vereniging de collectie "Van Heusden" onder beheer krijgen, waardoor hele episoden uit de historie van onze stad een plaats zal krijgen daar waar zij goeddeels ontstaan zijn. We zijn er, bij voorbaat al, bijzonder verheugd over dat we dit omvangrij ke pakket straks kunnen registreren. Inmiddels deed drukkerij "Van Ketel" uit Schagen ons twee zelfkle vende stempels present waarvan een goed gebruik wordt gemaakt. De heer G.G. B'ethlehem verrastte ons met het aanbieden van een goed geconserveerde haringtrekkershoos - alleen al het zien ervan brengt herinneringen aan vervlogen "goeie ouwe tijd" naar boven. Onvoorstelbaar waardevol zijn de twee Abbestee.kaarten, daterende uit 1661 die de heer K. Bregi.an ons in bruikleen gaf. Om stil van te worden. Van de heer G. Pauw mochten we een set bouwtekeningen van onze vuur toren, "De Lange Jaap", in ontvangst nemen; heerlijk materiaal. Een partij ansichtkaarten en foto's werd ons ter hand gesteld door de heer J. Rijkers als eerste aanzet voor een groei-verzameling. Landelijke monumentendag. De Helderse Historische Vereniging zal medewerken aan de landelijke monumentendag, waaraaan ook Den Helder zal deelnemen. Ons lid, de heer H.P. Romer, zal de vereniging in het voorbereidingscomité ver tegenwoordigen. Sta tuten. Na koninklijke goedkeuring van de statuten van onze vereniging zul len deze alleen op aanvraag aan leden worden verstrekt. Uiteraard ligt er altijd pp het secretariaat een exemplaar ter inzage. Lezing Kees Schellinker. In voorbereiding is dit gebeuren dat vooral door geen oud-nieuwedie- per gemist wil worden. U hoort er binnenkort meer over.- de duinwaterputten gepacht voor f 330.30 per jaar. Dat is een hele hap geld. Volgende maand worden de putten opnieuw voor dhie jaar verpacht. Karreman Breet besluit zijn kans te agen. Hij zal hoger inschrij-' ven dan Oetelmans bij de vorige verpachting deed. Er kan een goede broodwinning inzitten. Hij hoort wel praten over een waterleiding van Huisduinen naar da. haven, maar daar zijn ze al drie {jaar over bezig. Dat zal dus wel niet zo'n vaart lopen. Het is veel belang rijker Oetelmans in de gaten te houden. Die klaagt steen en been dat hij niets aan de waterputten verdient... Maar, klagers geen nood Breet besluit een kansje te wagen, ghvh. (Verkorte weergave van niet-gepubliceerd manuscript).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 13