- 38 - (wordt vervolgd). Het kan nooit te vroeg zi.in! Het toeristenseizoen staat weer voor de deur. Veel is er aan gelegen de stroom vreemdelingen goed op te vangen, zodat na thuiskomst opge wekt over Den Helder wordt gesproken, ook over wat men zo al gezien heeft, gewoon bij het rondwandelen of langs de Napoleon-route e© de stadsroute. 'Vellicht zijn er onder onze lezers die er plezier in zou den hebben om groepen bezoekers rond te leiden. Het zijn nieuwe ge luiden voor velen/maar het moet te doen zijn. Tevens een mooie gele genheid om uw duits of engels nog even op te halen. Dn wanner nodig ook de kennis over onze estad. Het geheel vraagt nog wat voorbereiding, maar dat komt wel goed. Wilt u in principe meedoen: even de heer L.F* van Loo, adres bekend,hiervan in kennis stellen. 1832. I)en 22 üctober. Embargo op de Nederlandsche schepen; de visscherij in de Noordzee belet. Hier veel vertier door drukke visscherij op de reede en in de Zuiderzee. Er wordt veel verdiend aan de Fransche visschers, die hier de visch komen opkoopcn. 1833. I11 Mei wordt het embargo opgeheven. 1S34. Den 17 üctober. Heldendaad van Martinus van der Ham en zijn makkers. Elf schipbreukelingen gered bij Callantsoog. 1835. Den 5 Juli, het Loodswezen bij Koninklijk besluit geregeld. Vele Texelsche loodsen komen zich hier vestigen. De Binnenhaven verbreed en verbeterd. 1836. Het tegenwoordige Raadhuis aan de Dijkstraat gebouwd. De torenklok draagt het opschrift: De stad Dockum 1613. 1837. Den 8 September. De Israëlitische kerk aan den Kanaalweg ingewijd. Den 13 November. De Oud-Katholieke kerk in de Langestraat, geheel in steen herbouwd, wordt ingewijd. De huizenrij van Havenplein tot Westplein volgebouwd; de West straat en Zuidstraat grootendeels met huizen bezet. 1838. De gemeente teltzielen. 1839. Januari. Eerste heldhaftige redding door Klaas Duit en zijn makkers, nabij Kijkduin. Den 1 December. De Nieuwe kerk aan de Weststraat ingewijd. De torenklok vermeldt het jaar 1641. 1840. Den 8 üctober. De Rooinsch-Katholicke kerk aan de Kerkgracht ingewijd. Voor den bouw dezer kerk werd een schans geslecht. Het Marinehospitaal gebouwd. Dd Marinierskazerne en de Hoofdwacht (Buitenhaven) gebouwd. De Postbrug over het Hcldcrsche kanaal gelegd. 1842. Een vlotbrug over het Hcldcrsche kanaal bij de Bierstraat gelegd. Later een wipbrug, in 1862 een draaibrug. De Ilelclersche en Nieuwedicper Courant, eerste nieuwsblad alhier. Verschijnt thans als „Dagblad voor Helder en Hollands Noorder kwartier." 1843. Een smalle brug voor voetgangers over het Heldersche kanaal gelegd bij de Nieuwstraat; wordt in 1861 vervangen door een tlinkc, breede draaibrug. Nadat de vereischte Koninklijke goedkeuring is verkregen, wordt de korenmolen „Eendragt" aan de Molengracht gebouwd. De heer C. van der Stcrr is van 1843 tot zijn dood in Aug. 1869 hier werkzaam als opzichter van 's Rijks Waterstaat, en brengt in die jaren een Weerkundig Observatorium tot stand, dat ieders lof verdient en in 1854 met een bezoek van onzen kroonprins wordt vereerd. Den 25 Sept. De Noorsche bark „Vesta" nabij Falga gestrand. Klaas Duit en anderen redden allen. 1844. Helder bij Koninklijk besluit onder de vestingen opgenomen. De Werkinrichting aan de Kerkgracht gebouwd. In 1861 inwendig veranderd, en voor de helft als gemeentelijk ziekenhuis in gebruik genomen. 1S45. Stoombootdicnst op Amsterdam geopend door Gebr. Zur Miihlen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 10