Helderse Historische Vereniging Ie jaargang nr. 3 februari 1989 Bestuursmededelingen. Niet minder dan 93 leden bezochten de eerste algemene leden vergadering op 28 november j.1. in De Branding te Huisduinen. De voorzitter stond in zijn openingsrede stil bij het ontstaan van onze vereniging, een initiatief van een 5-tal stadgenoten dat leid de tot een organisatie van nu al 270 leden! Daarom is het zo droe vig, dat de initiator achter dit alles, de heer W..C. Stoll, door zijn overlijden dit niet heeft mogen meemaken. Spreker schetste zijn verdiensten voor onze jonge vereniging. De aanwezigen namen vervolgens enige minuten stilte in acht. De agenda werd in een vlot tempo afgewerkt. De statuten en het huis houdelijk reglement werden onveranderd goedgekeurd. Ons lid, de heer Mr. K.F. Walboom werd dank gezegd voor zijn waardevolle adviezen. Bij de bestuursverkiezing werd het voorlopig bestuur bij enkele candidaatstelling benoemd, terwijl in de vacature W.C. Stoll, de heer Hoogenbosch werd benoemd. Niet minder dan 25 leden ga ven zich op voor werkzaamheden t.b.v. archieven, verzamelingen, fo todienst, project culturele raad, verspreiding orgaan, enz. De contributie/donatie werd conform het bestuursvoorstel vastge steld. Na de vergadering hield ons lid, de heer J.T, Bremer een boeiende lezing over "De geschiedenis van Den Helder in algemene lijn. Eert afdruk van het verslag hierover in de Helderse Courant, evenals van een kaart van Holland's Noorderkwartier in 1300 zijn als losse bij lagen in dit nummer van ons verenigingsblad opgenomen. Verspreid over dit blad wordt u mededeling gedaan van een aantal activiteiten die het bestuur en een aantal leden bezighoudt. We stellen ons voor u hieromtrent binnenkort nader te informeren. Voor wie het aangaat: aan het eind van de vervolgledenlijst treft u het bankrekeningnummer van onze vereniging aan. secretariaat: H A. Lorentzstraat 178 - 1782 JP Den Helder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1989 | | pagina 1