Dat gemeentelijk belt terrein was ingericht in het latere Tuindorp, direct naast de spoorbaan. Aanvanke lijk werd de geproduceerde mest door de kleine Linie gracht afgevoerd naar de Spoorweghaven. Later vond de afvoer plaats via spoor wagons naar de Streek, waar men in Hoogkarspel een vaste afzet-agent had. De afvoer van beer geschiedde steeds per schip. In verband met de voort gaande bebouwing van het Tuindorn werd de belt per 1 mei 1916 verplaatst naar een terrein aan de Rijksweg, van waar ook een betere afvoer van de meststoffen per schip door het Noordhollands kanaal mogelijk was. Nadeel was ech ter de grotere afstand tot de woonbebouwing, waardoor veel tijd (er werd met door paarden getrokken wagens opgehaald) verloren ging met het gaan van en naar de belt. In het begin van de 20-er jaren nam de afname van de geproduceerde meststoffen af, als gevolg waarvan de op de belt opgeslagen hoeveelheid steeds meer toenam. Voor het vuilnis werd een oplossing gezocht in de afvoer naar en het storten in zee. Daartoe werd in 1926 een speciaal daarvoor gebouwd transportschip (de Hygiëa) en in 1929 een overdekt stort- huis aan de Bassingracht tegenover de Ruyghweg in gebruik genomen. In 1929 werd ook de eerste vuilnisauto in dienst gesteld; het laatste paard werd in 1939 afgedankt. In de tweede wereldoorlog was van varen geen sprake en moest dus -tydelijk- weer noodgedwongen op de belt Rijksweg worden gestort. De bezwaren tegen het storten in zee leidden er toe, dat in de tweede helft van de 50-er jaren werd overgegaan tot het storten van het huisvuil in het duinterrein aan de Zanddijk. Tenslotte werd in juni 1971 een ten dienste van de vuilafvoer gebouwd overlaadstation aan de Schootenweg in gebruik genomen, vanwaar per spoor afvoer naar de VAM-terreinen in Drente plaats vindt Binnen afzienbare tijd zal evenwel elke provincie voor het verwerken van 't 'eigen' huisvuil moeten zorgdragen, waarmede aan de afvoer van ons stadsvuil naar Drente een einde zal komen. Een nieuw hoofdstuk zal aan het voorgaande moeten worden toege voegd. ws Bronnen: Rapport Openbare Wetken over reorganisatie reinigings dienst (1955) G.H.v.Heusden: Uit de geschiedenis van Den Helder, nr. 272 (1959).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 8