Zij ook de visserij voorspoedig Geev' zij verdiensten overvloedig Aan visscherman en handelaar; Smaak heer en knecht op al hun wegen, Elk in zijn stand geluk en zegen. Zo zij 't voor elk een heilrijk jaar. Heil op deez' Januarimorgen, Verbant goedsmoeds nu alle zorgen; Treedt moedig maar deez' jaarkring in. Moog de eerste dag reeds heil U geven, En gij gezond en vroolijk leven; Het eind zij dan als het begin J IJ Eds. dw. dienaren, D.Kort, D.Visser, R. Bouwman, J.Roosloot, A.Roosloot, J.Snel. In de loop van de daarop volgende maanden liet de Maatschap pij echter aan de gemeente weten, dat zij niet bereid was het per 1 oktober 1885 aflopende contract op de eerder geldende voorwaar den te verlengen. De gemeente besloot daarop een nieuwe openbare aanbesteding te houden, maar deze werd een fiasco. Bij de op 14 augustus I885 ge houden aanbesteding werden er namelijk in het geheel geen inschrij vingen ingediend. Daarop besloot de gemeente met ingang van 1 oktober I885 de reinigingsdienst in eigen beheer te nemenH De burgers werden door middel van een gedrukte kennisgeving daarvan op de hoogte gesteld; Kennisgeving. Aan de ingezetenen der gemeente wordt kennis gegeven, dat de in zameling van vuilnis, asch, beer, enz., en het ledigen van de pri- vaatputten vanaf 1 October e.k, van gemeentewege zal geschieden, als volgt; Tot de afgifte van vuilnis, asch en ander afval zal aan ieder huis om den anderen dag zooveel mogelijk op vaste uren, gelegenheid ge geven worden. De personen, die met de inzameling belast worden, zullen van hunne aanwezigheid door ratelen of door schellen aan de woningen doen blijken. Het ledigen van beertonnen of zoogenaamde nachtemmers zal verricht worden op de dagen en uren, waarop dit tot heden plaats heeft. De afhaling dier stoffen geschiedt kosteloos. Het ledigen van privaatputten zal ge.schieden in de week volgende op die waarin de aanvrage daartoe gedaan is. De aanvragen moeten schriftelijk en portvrij worden geadresseerd aan N.C.Randa, Hoog straat I no. 491. De kosten van het ledigen van een beerput van gewone grootte zijn hoogstens f 2, Op Zon- en erkende feestdagen wordt niet gewerkt. Klachten over de dienstuitvoering kunnen ingeschreven worden in een register, hetwelk op de Secretarie der gemeente tot dat einde is nedergelegd. Helder, 28 september 1885» De Commissie belast met de gemeentereiniging,f Deze Commissie belast met de gemeentereiniging was een nagenoeg zelfstandig werkend lichaam, dat -althans schriftelijk- vrijwel geen verslag van de activiteiten uitbracht, zodat over de eerste gemeentelijke reinigingsjaren danook heel weinig is terug te vinden. De opgehaalde afvalstoffen werden -na het uitsorteren van waardevolle, danwel voor het gebruik als mest schadelijke stoffen- op een beltterrein verwerkt tot ier, beer, molmbeer en compost.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 7