NIEÜWJAARSWENSCH Asch- en Vuilnis-Ophaalders. 1 JMïïAEI ISeS. - 18 - DE AFVOER VAN HET HUIS- EN STRAATVUIL IN DE GEMEENTE DEN HELDER. Milieutechnisch gesproken was er in vroeger tijd wel wat te wensen in Den Helder. Het huisvuil, zomede het door de burgerij bijeen geveegde straatvuil, diende geregeld te worden opgehaald door de daartoe door de gemeente gecontractueerden. Een en ander was geregeld in door het gemeentebestuur uitgevaardigde keuren, daterende van juni 1818 en december 1824. Per 1 oktober 1844 werd 'het reglement op het schoon en zuiver houden van de straten' van kracht. Maar wat heet 'geregeld ophalen' als de wegen door regenval voor de ophaalwagens onberijdbaar waren De contractant sloeg dan rustig één of meerdere ophaalbeurten over. En wat is dan ge makkelijker dan het huisvuil in de alom aanwezige sloten te depo neren En het ingezamelde vuil, waar kwam dat terecht Vel, rond 1880 was als contractant hier werkzaam de Maatschappij voor Land- ontginning, die compost verkocht - en ten dele zelf gebruikte - voor de verbetering van landbouwgronden. Het vuil werd daartoe vanaf een stortplaats aan het Molenplein in vaartuigen geladen, waarmee het naar de plaats van bestemming werd afgevoerd. De omwonenden van deze stortplaats aan het Molenplein klaagden steen en been over het weinig appetijtelijk uitzicht en de daar constant hangende geur. Verbetering van een en ander werd danook beslist nodig geoor deeld; telken jare weer Onder de verzenders van nieuwjaarswensen op 1 januari I885 waren ook de asch- en vuilnisophaalders dn de gemeente Den Helder, die hun mede-stadgenoten het volgende deden toekomen: VAN DE opgedragen aan de ingezetenen van den Helder. Een jaar is weer in 't niet verzonken, Wij zien een nieuw ons tegenlonken, Maar weten niet wat 't geven zal; Of 't onspoed, zorg en leed zal schenken, Of zegenend ons wil gedenken, - Men peinst'wel, maar weet niemendal. Al valt het oude jaar te roemen, Niet ieder zal 't voordeelig noemen, Ofschoon 1t een mooie zomer gaf; De herfst was zacht. Voor al dat goede Dank iedereen dus wel te moede; Veel heil stond t oude jaar ons af. Nu 't nieuwe jaar zich heeft ontsloten, Nu wenschen wij u, plaatsgenooten Veel heil en zegen van omhoog; Het ga U wel in uwe zaken; Moog het dit jaar nog beter maken. Dan 't oude, dat pas henen toog. Zij achttien-honderd-vijf-en-tachtig Voor ons alleen tot zeegnen machtig, En spare 't ons verdriet en smart; Moog scheepvaart hier weer meerder bloeien, En daardoor rijke schatten vloeien; Dat wenschen wij met heel ons hart.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 6