- 15 - MIJN DROOM. Bij het lezen van het jaartallenoverzicht van M.J.Korving in het eerste nummer van ons blad las ik bij het jaartal 1396 'Grote stormvloed. Het Marsdiep breeder en dieper. Texel en Wie- ringen worden eilanden'. Het is zonder meer duidelijk, dat Huisduinen en Texel eerder verbonden zijn geweest, gescheiden door een moerasgebied met als water-afvloeiing de daarin gelegen stroom (fluvius) Marsdiep. Ge lijktijdig dient men daarbij wel te beseffen, dat de verbinding tussen de beide gebieden gemakkelijker per boot dan te voet kon geschieden (ook in het verre verleden was niet ieder een wadloper). De afwatering van de slikken en schorren achter de strandwalkust ter plaatse geschiedde toen via zwinnen of kreken in oostelijke richting en uiteindelijk via een getijgeul ten noordwesten van Texel naar de Noordzee, In dat slikken- en schorrengebied, nagenoeg gelijk gelegen met de zeespiegel, bevonden zich slechts hier en daar bewoonde terpen, zoals ons 'Torp'. In westelijke richting strekte het kustgebied zich - ten opzichte van de huidige kustlijn - ver in zee uit. En daarover ging 'mijn droom' Op mijn tochten langs de Helder- se zeewering ter hoogte van Kaap- hoofd bekroop mij in het verleden vaak de gedachte:'ik wilde, dat het mogelijk was om een zodanige ingeving te krijgen, dat ik nu precies kon zien, hoe het er in de l4e eeuw zo enige kilometers naar het noordwesten heeft uitgezien'Duinen op de kim niet ver van de huidige scheepvaart route; op de binnenkant van die dui nen en vlak erachter bossen, en ten oosten van die bossen de weilanden, de Butterhoek. En dan komt even de werkelijke ge schiedenis om de hoek kijken met z'n summiere gegevens, zoals b.v. de reis van Jan van Blois, Heer van Texel, in 1364 van Schoonhoven naar Texel. Dank zij een gelukkige omstandigheid is het reisverslag van de meer dan nauwkeurige klerk van Jan van Blois tot op heden bewaard gebleven. Van dag tot dag werd genoteerd welke uitgaven voor deze reis (zeg maar gerust: 'expeditie') zyn gemaakt. We lezen dat voor de overtocht van het Heersdiep (het vroegere getij- tussen Callantsoog en Huisduinen) betaald als voor de overtocht van Marsdiep. En daartussen komt het: eiland Huisduinen een dag 15 km 1 kvltï*nd 1 1 W 2 3 Pmtownj 4 De Moe*w»4'd kusthjn fw»t*rrig v»o h«| v»*n 5 Te.rt 6 Ot-rgil ito Noooi-Weti»n v»r> Te* 7 Get*rg«t vtn de Znpe De kop van Noord-Holland, ±800- 1000 {naar H. Schoort) gat den het het ongeveer evenveel moest wor- Huisduinen naar Texel over Jan van Blois trekt er op tussenuit om met de jagermeester van Egmond (de heren van Egmond waren de Heren van Huisduinen) op het eiland te gaan jagen. Het was toen door de gesteldheid ter plaatse dus zeer wel mogelijk om op jacht te gaan: er waren duinen, bossen, weilanden en wild. De naam 'Butterhoek' (in West-Friesland zegt men nu nog:'butter') zal zijn te danken aan de omstandigheid, dat ter plaatse veel wei landen waren met overvloedig gras, waardoor veel vee ter plaatse

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 3