- 27 - 1740. Vreeselijk strenge winter. Men reist per slede over de Zuiderzee van Amsterdam naar Lemmer. 1746. Veeziekte in Noord-Holland, hier weinig schade geleden. 1749. Men begint den Helderschen zeedijkmetstecnglooiingen te versterken. 1750. Huisduinen en Helder tellen samen ruim 2000 zielen. 1758. Door den Helderschen scheepmaker A. Korff wordt een scheeps helling gemaakt aan de kreek, thans het Nieuwe Diep. 1774. In Augustus. Bij laag water en helder weer zinkt de batterij de Unie met 6 kanonnen in zee weg op de plaats, die wij nu aan duiden als „achter het postkantoor". 1775. De pest heerscht onder het rundvee. Eindelijk komen daardoor de aardappelen vrij algemeen in gebruik. 1779. Hoogste bloei van Huisduinen. Aan de Molenbuurt (bij het pad naar de Tuintjes) wonen 60 commandeurs van walvischvaarders. 1780. De steenen dam, oostelijke oever van het Nieuwe Diep, voltooid na ruim 10 jaren arbeid. De Oostbatterij (thans nog dien naam dragende) en de West batterij (thans batterij Kaaphoofd genoemd) worden aangelegd. 1781. In April bezoekt Prins Willem V deze plaats en geeft de noodige bevelen om het Nieuwe Diep in te richten tot een oorlogshaven. Den 1 Augustus. Zoutman en Van Kinsbergen zeilen van hier uit. Den 5 Augustus. Zij verslaan de Engelschen bij Doggersbank. 1785. De Roonrsch-Katholieke kerk in een steeg, westelijk van de Langcstraat, tegenover de Blomsteeg, gesticht. Thans die kerk en ook die steeg verdwenen. 1788. De Doopsgezinde kerk aan de Oude Kerkstraat gebouwd. In 1853 verlaten en thans als lompenpakhuis in gebruik. 1792. Het Nieuwe Werk aangelegd, (thans Oostoever, Onrust en gedeel telijk Westoever). Eerste scheepswerf van den staat te dezer plaatse. 1797. Den 11 Octobcr. Zeeslag bij Kamperduin, onze vloot verslagen, admiraal de Winter valt als krijgsgevangene in handen der Engelschen. 1799. Schout-bij-Nacht STORY geeft onze vloot ter reede Texel zonder slag of stoot aan de Engelschen over. Huisduinen, Helder en Texel eenigen tijd in de macht der Engel schen, die ruw optreden, o.a. nemen zij de kerk der Oud-Katho lieken te Huisduinen als hospitaal in gebruik. Het gebouw wordt echter zoo zwaar gehavend, dat het in 1800 voor afbraak wordt verkocht. Deze kerk dateerde uit de middeleeuwen. In dien tijd vertoeft de Erfprins van Oranje (later Koning Wil lem 1) hier, in de hoop aanhangers te winnen. Ook te Alkmaar vertoeft hij 4 dagen. Hij strijdt in eenige gevechten met de Engelschen tegen de Bataafschc troepen. Den 19 September. De Russen bij Bergen verslagen. Den 18 October. Bij verdrag bedingen de Engelschen en Russen vrijen aftocht. Uit wraakzucht laten de Engelschen bij hun ver trek een geladen oorlogsschip zinken voor den mond van het Nieuwe Diep. 1805. O]) het Galgenveld te Huisduinen wordt een vrouw gegeeseld. Laatste lijfstraffelijke rechtspleging aldaar. 1809. Groote stormvloed. Veel schade aangericht. 1811. In de maand October brengt Keizer Napoleon hier een bezoek. Er is opzettelijk een landingssteiger gemaakt aan den zeedijk op de plaats, die wij nu zouden aanduiden: »achter de school aan de Hoofdgracht". De Smidsstraat, waar toen het raadhuis was aan de oostzijde tus- schen de Smidsdwarsstraat en de Brandkraansteeg, wordt vooraf geplaveid. Dit is de eerste straat alhier, die van plaveisel wordt voorzien. De Keizer beveelt den aanleg van de forten Erfprins, Kijkduin, Falga, Dirks Admiraal, West- en Oostoever en van de tegen woordige marinewerf aan het Nieuwe Diep. 1812. Aan de westzijde van het Nieuwe Diep wordt de havendijk ge legd, van het Havenplein tot het Nieuwe Werk (thans Oostoever). De gronden, ten westen en zuidwesten daarvan gelegen, blijven voortaan ook bij vloed droog. Men gaat voort met den bouw der genoemde forten, waaraan ook Spaansche krijgsgevangenen werken, vooral aan Kijkduin; ook wordt aangevangen met den aanleg van de tegenwoordige marinewerf aan het Nieuwe Diep (Fransche magazijnen). (wordt vervolgd)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 15