Beknopt overzicht der geschiedenis van Helder, Huisduinen en Omstreken, door M. J. KORVING, Onderwijzer. - 26 - de inmiddels door een aantal personen van vrijzinnige richting opgerichte naamloze vennootschap 'Heldersche Uitgevers Maatschap pij'» directeur-redacteur Cornelis Seger Jaring (Den Helder, 1865- 1908), die al sinds jaren als journalist aan de krant werkzaam was. De drukkerij werd verplaatst naar de Dijkweg 39 a (naast de Gereformeerde Kerk) en op een later tijdstip naar de Kanaalweg 72/73, enige panden ten westen van het toenmalige Postkantoor. Onder de redactie van de heer Jaring werd het blad weer beter verzorgd. Toch verminderde langzamerhand de betekenis van het Dagblad, mede door de concurrentie welke werd ondervonden van het in bloei toenemende 'Vliegend Blaadje' (in april 1914 herdoopt in 'Heldersche Courant'), Na het overlijden van C.S. Jaring in 1908 trad als directeur- redacteur op zijn broer Abraham Willem Jaring, eerder ambtenaar bij de Staats—Spoorwegen. Maar mede door de oorlogsomstandigheden moesten de Commissaris sen van de Heldersche Uitgevers Maatschappij eind december 1919 (na de 76-e jaargang) het besluit nemen de uitgaaf van het blad te beëindigen, ws (Voor dit artikel werd uitgegaan van door de heer C. de Boer Jr. in 1926 op schrift gestelde, nimmer gepubliceerde gegevens). vervo lg) - 1668. Den 19 December. De Staten van Holland en West-Friesland ordonneeren één vuur voor Huisduinen, 's winters eiken nacht te branden (van 1 Sept. tot 1 April). 1670. Muizenjaar. 1672. De Oud-Katholieke kerk in de Langestraat uit liefdegaven opgericht. Dit was een houten kerk. Te Huisduinen stond reeds eeuwen een fraaie steenen kerk, die we in 1488 als reeds lang bestaande vermeld vinden. Een storm, die 3 weken aanhoudt, verhindert een landing der Engelschen op Texel. 1673. Zeeslag bij Kijkduin. Admiraal de Ruyter behaalt een schitterende overwinning op de vereenigde vloten der Franschen en Engelschen. 1678. Muizenjaar. Den 6 en 7 November heeft men bij laag water nog gezien de afgebrokkelde kerkmuren van de verdronken stad Grebbe ten westen van Wieringen. 1679. De kerk van Helder (van 1624) verplaatst naar den Konijnenberg, thans een afgegraven stuk weiland nabij de Oude Schoolstraat. 1680. De school aan de Oude Schoolstraat hoek Oude Kerkstraat ge bouwd. Deze school is tot 1833 in gebruik gebleven. 1682. Strenge winter; de zee dichtgevroren, zoo ver het oog reikt. 1683. Zes groote Hollandsche oorlogsschepen op Texel verongelukt, daarbij 900 man verloren. Bij dezen storm lijden ook vele koop vaardijschepen schipbreuk. 1691. De Spreeuwendijk bij Petten gelegd; later doorgebroken bij een stormvloed doch weer hersteld. Inlaagdijk ten noorden van Huisduinen gelegd; thans in zee ver dwenen. 1700. Verschrikkelijk muizenjaar. Voor één landheer nabij Schagen werden op éèn dag 13000 muizen, in 3 weken 90000 stuks gedood. 1707. Van Helder varen 29 walvischvaarders. 1724. Groote brand te Helder. 1731. De paalworm ontdekt in de Heldersche zeewering. Veel schade. 1738. Van Huisduinen en Helder varen samen 228 walvischvaarders, die 514 walvisschen bemachtigen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 14