min n n DUID IIEÜH - 25 - EEN ADVERTENTIE VAN 80 JAAR GELEDEN: Dagblad voor Helder en Hollands Noorderkwartier. Eén van de eerder te Den Melder verschenen nieuwsbladen, (i) In ons vorig nummer schreven wij een artikel te zullen wyden aan het nieuwsblad, waarvan onlangs door de gemeente Den Helder een aantal jaargangen werden verworven. Het begon als de Heldersche en Nieuwedieper Courant, gesticht door Cornelis Bakker Bz, (Broek in Waterland, 1812 - Den Helder, 1870), boekhandelaar hier ter stede, later wethouder. Het blad verscheen vanaf 1843 aanvankelijk éénmaal in de week, tussen 1858 en 1868 tweemaal, van 1868 af op groter formaat drie maal en sedert 1894 als dagblad. Van 1842 tot l861 werd het blad gedrukt op de drukkerij van Simon Giltjes, gevestigd op de Achtergracht- westzijde (sinds 1930 genoemd Keizersgracht, het gedeelte noordelijk van de Kei- zersbrug), welke drukkerij later werd gekocht door de drukker Snel. Sinds 1 juli l86l geschiedde het drukken van het blad op een door Bakker zelf opgerichte eigen drukkerij aan het Molenplein 162/163 (later Kanaalweg)waarbij de zoon Augustus Albertus Bakker (eeb. 1842 Den Helder) als drukker/uitgever wordt genoemd. De uitgaaf werd na het overlijden van Cornelis Bakker het erf deel van diens zoon. Deze schafte zich in 1879 een snelpers op het 'grote landelijke krantenformaat' aan. Daarna zijn de krantenjaar gangen niet meer 'traditioneel gebondenzoals tot dan toe gebrui kelijk was) voor de uitgever en zijn naaste familie. (De door de gemeente verworven jaargangenreeks is afkomstig van de nazaat R. Bakker) Het blad werd van de oprichting af uitstekend geredigeerd in vrijzinnige richting. Behalve te Helder werd het ook veel gelezen in alle plaatsen van Hollands Noorderkwartier. Onder het beheer van A.A.Bakker werd de verzorging echter minder goed behartigd. In de loop van I889 werden blad en drukkerij verkocht aan de uitgever/schrijver Johan Hendrik van Balen. Omstreeks 1894 ver scheen het daarna dagelijks (behoudens op zon— en feestdagen) onder de titel Dagblad voor Helder en Hollands Noorderkwartier. De abonnementsprijs per 3 maanden voor de krant met (sedert I890) gratis Zondagsbijlage bedroeg f 0.90 binnen de gemeente en f 1.30 naar alle overige plaat sen in Nederland.De prijs van afzonderlijke, bij verkooppunten te verkrijgen nummers was 5 cent. Advertenties werden opgenomen tegen een prijs van 50 cent voor 1 tot 5 regels, elke regel meer 10 cent, terwijl advertenties voor liefdadige doeleinden en voor werklieden-verenigingen werden geplaatst voor de halve prijse Bij de overgang van de krant naar de heer Van Balen werd aan vankelijk veel activiteit ont wikkeld, maar-door diens weinige kennis van personen en zaken binnen de gemeente Helder vermin derde de invloed van het blad. In 1895 werden blad en drukke rij opnieuw verkocht, en wel aan De hierbij opgenomen advertentie dateert uit 1908. EN HOU.ANDS NOORDERKWARTIER (l>IRI:CTni!R: C. S. JAR1NÜ) Verschijnt dngclljk*. behalve op Zon- en Fee*td»ren ABONNEMENTSPRIJS binnen de gemeente 90 cent per kwartaal, 30 cent per maand of 7 cent per week, naar verkiezing. I-ranco p. post f 1.30 p. kwartaal ADVERTENTIËN 10 cent per regel Bij abonnement aanzienlijk lager Burenu en Drukkerij: Knnaalweg 72-73 Telefoonnummer 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 13