K]£\ï?®ilS@K3°route Den Helder MïlfM - 24 - WANDELROUTES LANGS DE LINIE EN VESTINGWERKEN De (vrije) -wandelroute voert grotendeels over de Iïelderse Gemeenschapslinie, welke een ver binding vormt tussen de langs de zuidelijke grens van de oude stad gelegen forten. Geko zen kan worden uit afstanden van 4-=r tot 12-g- kra,met plaatselijke uitzichtpunten. De opening van deze toeristische route ge schiedde op 31 juli 1988 door de franse zaak gelastigde in ons land. Hoewel historisch niet geheel verantwoord te achten is aan deze wandelmogelijkheid de naam NAPOLEON - ROUTE gegeven. Tijdens de inval van de Engelsen en Russen in 1799 in Noord-Holland was duidelijk gebleken, dat de basis van de landzijde niet voldoende verdedigd kon worden. Nadien werd dan ook be sloten hierin zo spoedig mogelijk te voorzien. Het was de inspecteur-generaal van de water staat, Jan Blanken (1735-1838), die -t oen nog voor de regering van de Bataafse republiek - in zijn plan van 1803 een verdediging aan de landzijde ontwierp met een fort bij Kaaphoofd, een versterkte toegangspost op de Sluisjes- dijk en een batterij op het Nieuwe Werk, waar tussen een aan te leggen verdedigingslinie. In de loop van de volgende jaren zagen nog een aantal andere plannen het licht, veelal steu nend op de hoofdpunten van het plan-Blanken. In april 1811 reeds verleende Napoleon zijn goedkeuring aan een totaal-plan voor de stel ling Den Helder en Texel. Voor wat het land- front van Den Helder^betrof omvatte dit plan de forten Lasalle (later Erfprins), 1'Ecluse (Dirksz Admiraal) en Du Gommier (Oost- oever), door een wal met voorliggende gracht met elkaar verbonden. Hoe belangrijk de inbreng van Jan Blanken was bleek wel, toen hij bij het bezoek, dat de keizer op 15/16 oktober 1811 bracht, als enige nederlandse adviseur in het franse gezelschap de plannen aan de keizer uiteenzette. Op 8 maart 1812 keurde Napoleon het definitieve plan voor deze linie ter verdediging van het landfront van Den Helder goed. Na het bezoek van de keizer werden de nodige werken met voort varendheid aangepakt. Op het reeds in 1791/92 aangelegde Nieuwe Werk (kiel- en werkplaats voor de Marine) werd geschut opgesteld en -als fort Du Sommier-voorzien van een bedekte weg en lunet. De forten Lasalle en 1'Écluse werden in I8ll/l3 aangelegd, o.a. met behulp van 1500 Spaanse krijgsgevangenen, die speciaal voor de bouw van de forten naar den Helder waren getransporteerd. Ook met de aanleg van de verbindingshal en gracht werd in de periode I8ll/l3 een begin gemaakt,, maar bij de definitieve val van Napoleon was dit grondwerk maar zeer weinig gevorderd, (Waar in verhalen over het beleg van 1813/1^ wordt gesproken over schildwachten, die hun posten bij de stadsomwalling betrokken, dient men te bedenken, dat daarmee wordt bedoeld een in 1803 aan gelegde lichte omwalling om het toenmalige dorp Helder -de voor malige Oude Helder-,ter plaatse waar nu de Prins Willem-Alexander singel loopt). De voltooiing van de verbindingswal kwam eerst in 1826/27 tijdens de regering van Koning Willem I tot stand. In 1886 werden in de wal enige batterijen ingericht. Maar laten we erkennen dat voor een toerist een Napoleon—route gemakkelijker in het gehoor ligt dan een Jan Blanken - of Koning Willem I- route

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 12