inde il- ?.r- 1 in )or vaak- )nge- naak- i 't 3 zin- stoel. >ot noeder ivrou- i, kon- sied "aktijk. Haags idig, ;n was maar juni 3n heb- 3r al- iemsnt sn de 3 o fte s stond 3n de on eerst Dli jkt s.ar la vas de imbt en van dat 3n. An- ïelder ien 3n" ve vroed- snstig 3kt shogen. Lder maart ma Leten- cd, in Helder, r de Dezoek )p - - 23 - Op voorwaarde van "op den helder te woonnen omrne het ampt van vroed vrouwschap op den selven lande na vermogen behoorlijk en vlijtig te bedienen" werd zij diezelfde dag benoemd op een traktement van 120 guldens per jaar alsmede 10 guldens aan turf. Daarn;ast was het haar toegestaan om "de particuliere toevoeginge der opgesetenen ofte door haer bedienden" aan te nemen. "Onder belofte van haer na haer vermogen te quiten" accepteerde Annetje Aarjens hier na haar benoeming. Te beginnen in 1726 vermeldt dhr. A. Korff in zijn "Beknopte geschie denis van Kuisduinen en Den Helder" nog een twaalftal vrouwen aan wie schout en schepenen admissiebrieven verleenden om hun werk als vroed vrouw op de landen van Huysduynen te verrichten. mmjh. BGNER-BOEKJES De heer L.R. Deugd, Joubertstraat 92, 1782 SH te Den Helder, telefoon 02230-19/fAlis ruim twee jaar bezig met het verzamelen van titels van de, wat wij noemen, Egner-boekjes. Het voorlopige resultaat is dat hem nu -51 titels benend zijn. Om tot een zo kompleet mogelijk geheel te komen verzoekt hij bezitters van deze inmiddels uniek geworden werkjes hem de navolgende gegevens te willen verstrekken: titels, schrijvers, jaren van uitgifte en welke druk het betreft; de kleuren van de omslagen en het doel van de uitgave: "Helden-der-Zee- Fonds"of"Texels Belang'.' Voorts gaarne vermelding of een werkje is op genomen in de Dorus Hijkers Bibliotheek", Ook al omdat de firma Sgner heeft toegezegd om te zijner tijd een ui terst fraai boekje te vervaardigen van deze gegevens, is net een goe de zaak de heer Deugd te helpen bij het completeren van zijn verzame ling.- h j r 303KB5SPRSKINQ. Het ligt in het voornemen van de redactiecommissie om in ons blad regel matig aandacht te schenken aan boeken of publicatiesdie de geschiedenis van onze stad en omgeving op enigerlei wijze belichten. Zowel bestaan de als nieuw verschenen uitgaven hebben, uiteraard, recht op onze belang stelling. '.Ve prijzen ons gelukkig de reeks te openen met het delen in emo ties, op verzoek van ons gemeentebestuur vastgelegd middels foto's en teksten door Peter Cruyff en Gerlof Boers in "60 Jaar Kerkgracht - een laatste blik achterom In dit in mei 1987 in het licht gebrachte brok herinnering kijkt de ambtenarij met weemoed terug op het voormali ge weeshuis. Zes decennia heeft het als raadhuis dienst gedaan. Maar de zelfde gevoelens leven ongetwijfeld bij een groot deel van onze heider- se burgers zowel ter plaatse als daarbuiten. Het is dan ook geen blik op een onbekend terrein: het weerzien van mensen en hun werkomgeving daar op Kerkgracht 1. Velen van ons zullen heel wat voetstappen hebben liggen in het gebouw daar oo de rneest tochtige hoek van Nieuwediep. Het wordt dan ook op hoge pr js gesteld dat het gemeentebestuur heeft gemeend wat buitenstaanders het stukje raadhuisherinnering te schenken. Dat er, naast melancholie, tevredenheid heerst over de nieuwe bestemming van het voormalige stadhuis k. .wc cot uitdrukking in een schrijven van de heer W.v.d.Braak, die terecht aandacht vraagt voor de verbouwing en als kantorencomplex ingebruikneming van net gebouw op 29 juni 1983, We citeren uit z'n brief:"Bij de opening prees burgemeester Imelich Mey- ling de wijze waarop het historische gebouw - met behoud va: de origi nele buitenzijde en de monumentale trapopgang - de sfeervolle manier was omgetoverd t <t een modern kantoorgebouw. De twee oude binnenplaat sen van net voormalige weeshuis waren weer in ere nersfeld. Ook de rla- quette over de ingebruikneming als raadhuis in 1927 hing(en hangt) er weer. De Koninging vereerde het gebouw en aeszelfs gebruikers door er, bij haer bezoek op 1 juli d.a.v., een kopje Koffie te komen drinken". h jr- "OUW

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 11