- 13 - He1 der se Historische Vereniging- IN MEMORIAM W.i STOLL. Op 28 september jongstleden overleed na een kortstondige ziekte ons bestuurslid en secretaris van de redactie-commissie van ons orgaan VIM STOLL. Hij was de stimulator voor de oprichting van onze vereniging, -ij zocht contact met personen waarvan hij wist dat zij belang stelling voor deze zaak hadden, dat er een behoefte was aan een dergelijke vereniging. Hij deed "achter de schermen" ontzettend veel werk, maar stond zich daar niet op voor. Integendeel hij was de bescheidenheid zelf. Hij begon enige jaren geleden met de opzet van een "Lijst var- boeken, tijdschriftartikelen en andere geschriften aangaande Den Helder, Huisduinen en Het Koegras". Voorts publiceerde hij (in eigen beheer) "Helderse straatnamen". Verder een aantal ge- nealogi'ên van helderse families. Aan deze publicaties besteedde hij enorm veel tijd, vooral ook omdat hij alles grondig onder zocht. Hij was een doorzatter en werkte met de andere leden van het oestuur en de redactie-commissie naar eer. snelle verschij ning van het eerste nummer van het orgaan(1 augustus 1988, ruim één maand na de oprichtingsvergadering! Het bestuur van de Helderse Historische Vereniging is hem veel dank verschuldigd voor al zijn inzet. Zijn voortvarendheid heeft ertoe geleid dat we ook in dit num mer werk van zijn hand konden opnemen. Bestuursmededelingen. De reacties op het eerste nummer van ons blad warer zeor uosi- tief. Het ledenbestand groeit gestadig: we zijn de 200 ruim ge- passeerd(laatste stand 235). Helaas wordt onze vreugde ovei'schaduwd door het overlijden van ons bestuurslid en mede-oprichter var: onze vereniging de heer CStoll. le jaarpang nr2 november 1988, secr. H.A.Lorer.tzstraat 178 1782 JP Den Helder.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 1