- 9 - In Westfriesland en de Zaanstreek beschikten veel dorps schoolmeesters over deze kundigheden. Jacob Oostwoud, een Oost zaandammer onderwijzer, werd vanwege zijn kunde opgenomen in een Hamburgs mathematisch genootschap, terwijl zijn vader Govert, naar zijn geboorteplaats Oostwoud geheten en in l69k aangesteld tot schoolmeester in Hem, in 1701 een boek van zijn hand liet verschijnen, getiteld 'Schoole der Stuurlieden'. In 1711 ver scheen hiervan een herdruk 'Vermeerdere schoole der Stuurlieden' Een andere bekende persoon op dit terrein was ene Dirk Rembrandsz. Nierop, gebobrtig van Nieuwe Niedorp. Betrokkene correspondeerde met Descartes en Christiaan Huygens en schreef talrijke boeken over wis- en sterrenkunde en zeevaart. In 1697 verscheen zijn 'Konst der stuurlieden' en enige jaren later zijn 'Nieroper schatkamer', een werk voor de stuurlieden. In de wintertijd volgden tal van matrozen en stuurlui de door hen gegeven lessen om zich nog meer te bekwamen. Na de dood van de Helderse schoolmeester Dirk Zeeuw in 17^9 riepen de regenten sollicitanten op om in de ontstane vacature te voorzien. Op 13 januari 1750 plaatsten zij Dirk Groot, schoolmeester en voorzanger te Scharwoude, als nummer 1 op de nominatie. Ver volgens stelden zij Louris Praalder, Jacob Hille en Jacob de Nieuwe en ten slotte als vijfde Cornelis Zeeuw, een neef van de overleden meester Dirk Zeeuw. De Helderse ouders van de leerlingen dienden een petitie in ten gunste van hun plaatsgenoot, doch kregen nul op het re- quest. Demonstraties en heftige rellen volgden om de benoeming van Cornelis Zeeuw af te dwingen, doch de schepenen met aan hun hoofd de oud-kapitein Kersje Visser wisten hun voordracht te handhaven. Zij achtten de kennis van Zeeuw onvoldoende om lessen in zeevaart- en sterrenkunde te geven en benoemden op fabruari 1750 Dirk Groot tot schoolmeester te Helder. Helaas was de benoeming van korte duur. Reeds in 1751 kwam Dirk Groot te overlijden en op lk november van datzelfde jaar waren baljuw en schepenen opnieuw 'op den Raethuyse vergadert om een schoolmeester te nomineren op den Helder in plaats van wijlen Dirk Groot soo is bij deselve in overweging genomen en uyt die geen welke alhier hare gaven hadden laten hooren tot schoolmeester genomineerd Pieter Joffer, schoolmeester en voorzanger tot Winkel Tijs Bosman, schoolmeester en voorzanger tot Limmen Jan van Petten, schoolmeester en voorzanger tot Uytgeest Jan Aker, schoolmeester en voorzanger tot Heemskerk. Dank zij zijn goede stem en zonder andere inspraak werd Pieter Joffer op 17 november 1751 tot schoolmeester aan den Helder benoemd. mmjh. EEN GROOT SUCCES. De door onze leden W.Kalkman en H.J.Rondel gehouden tentoonstelling van oude ansichtkaarten en foto's in het Vormingscentrum 'De Boeg' van 29 juni t/m 6 juli 1988 trok niet minder dan I56O belangstel lenden. Voor beiden: een felicitatie in dit blad.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 9