Beknopt overzicht der geschiedenis van Helder, Huisduinen en Omstreken, door M. J. KORVINQ, Onderwijzer. HET 'HELDERSE JAARTALLEN LIJSTJE'. Aan één van de initiatiefnemers van de bijeenkomst in 'De Boeg' op 27 juni j.1, werd de vraag gesteld, waar inzage was te verkrijgen van het 'boekje met Helderse jaartallen' Kennelijk werd bedoeld het 'Beknopt overzicht der geschie denis van Helder, Huisduinen en Omstreken'dat rond 1900 door M.J. Korving werd gepubliceerd. Martinus Jacobus Korving werd op 25 juli 1856 te Wassenaar geboren als zoon van Johannes Petrus Korving en Martijntje Kl(e)ijn. Na de gebruikelijke schooljaren volgde een opleiding tot onderwijzer. Als zodanig kwam hij op 3 februari 1880 van Hellevoetsluis naar Den Helder, waar hij op 28 september 1882 huwde met de in 1862 te Alkmaar geboren Cornelia Catharina de Vries, Uit dit echtpaar werden in de periode 1883-1896 10 kin deren geboren, waarvan er 3 °p zeer jeugdige leeftijd overleden. Op grond van veel studie kwam betrokkene tot het opstellen van een jaartallenoverzicht, dat wij (hoewel omtrent bepaalde vermeldingen twijfels bestaan) in gedeelten in dit en volgende nummers van ons verenigingsblad willen opnemen, omdat kennis neming er van ook voor andere lezers interessant kan zijn. Martinus Jacobus Korving overleed alhier op 15 juni 1917. 333. De Zijpe overstroomt; blijft twaalf eeuwen met water overdekt. 723. Ter herinnering aan een grooten brand ontvangt Huisduinen een een eigen wapen van Radboud, koning van Friesland; thans voert Helder nog dit wapen. 993. Arnoud. graaf van Holland, sneuvelt in den slag bij Winkel, strijdende tegen de Friezen. 1148. Bij ebbe zijn Texel en Wieringen van hier nog tewoet te bereiken. 1170. Groote stormvloed, geheel Friesland overstroomd. Te Utrecht wordt zeevisch gevangen. Graaf Flons III komt met een vloot en laat Texel en Wieringen zware schatting betalen. 1173. Groote stormvloed. 1211. Gravin Ada van Holland als gevangene op Texel. 1277. Groote stormvloed. De Dollart ontstaan; de Wadden, de Lauwer zee en de Zuiderzee grooter. 1282. Floris Y komt te scheep naar West-Friesland en verslaat de Friezen. Te Hoogwoud vindt hij het lijk van zijn vader, graaf Willem II. koning van Duitschland, die hier gesneuveld was in Januari 1256. 1287. West-Friesland lijdt groote schade door een störmvloed. Deze landstr'eek wordt nu door een Hollandsche vloot onderworpen aan de graven van Holland. 1288. De zeedijken van Huisduinen en Helder vereenigd. 1334. Stormvloed. Verschrikkelijke overstroomingen in Friesland, Holland en Zeeland. 1342. Aardbeving te Huisduinen, veel onheil aangericht. 1348. De Zwarte Dood maait tienduizenden menschen weg. Deze pest ziekte keert in de volgende tien jaren telkens terug. 1350. De zeedijken met opgestapeld zeegras aangelegd. Ze worden gewoonlijk met den naam a'ier-riemen bestempeld. 1396. Groote storm vloed. Het Marsdiep breeder en dieper. Texel en Wieringen worden eilanden. 1421. Sl Elizabethsvloed, groote ramp voor Friesland en Holland. Minstens 100000 menschen en veel' vee verdronken. 1424. Een bosch vermeld, op h.et duin en strand van Texel, waar thans de zandplaat „de Haaks" ligt. 1426. De Texelaars en Kennemers verzetten zich tegen Filips van Bour- gondië. Zij worden bedwongen en verliezen het poortrecht en alle handvesten. Later zijn ze echter in alle rechten en vrijheden hersteld. 1491. De Huisduiners nemen een werkdadig aandeel in den opstand van het Kaas- en Broodvolk.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 5