Helderse - Historische Veroniging le jaargang, nr, 1 augustus 1988. BESTUURS-MEDEDELINGEN Hierbij treft U hem aan: het éérste blad van onze jorge Helderse Historische Vereniging. En we zijn er echt een beetje trots op het reeds binnen twee maanden na die informatieavond van 27 juni 1988 aan U te kunnen doen toekomen, Hoe gaat het met onze vereniging Wel sinds de genoemde informatieavond hebben we reeds meer dan 100 leden kunnen inschrijven, waarvan een aantal van buiten Den Helder. Zie de ledenlijst, welke elders in dit blad is opgenomen. En de groei zit er nog steeds in. Ook U kunt daarbij helpen door Uw familieleden, collega's of bekenden, die in de historie van onze stad geinteresseerd zijn, op het bestaan van onze ver eniging te wijzen. Want hoe méér leden, hoe méér Uw bestuur kan doen Dat bestuur is voorlopig als volgt samengesteld: J.A,Zegel (voorzitter), L.F. van Loo (secretaris), drs W.F, de Haan (penningmeester), W,Kalkman en A.P.Vlam (leden). De redactie-commissie van het verenigingsorgaan bestaat uit drs. J.T.Bremer, M.M.J. Hoogenbosch, H.J.Rondel, W.Stoll en A.P.Vlam. Meent U hun taak met betrekking tot het vullen van het verenigingsblad door eigen artikelen te kunnen verlichten, dan kunt U daaromtrent contact opnemen met één van de genoemde re dactieleden. Voor het opstellen van statuten en huishoudelijk reglement is een werkgroep ingesteld, welke onder voorzitterschap staat van ons lid mr. K.F. Walboorn te Amstelveen. Het resultaat van de arbeid van deze werkgroep zal op de eerstvolgende ledenvergadering (waarover U neg nader bericht ontvangt) ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd. Het is U al eerder meegedeeld: de contributie bedraagt f 25.- voor het verenigingsjaar 1 juli 1988 - 30 juni 1989. We zenden geen kwitanties of acceptbetaalformulieren, maar verzoeken U om véér 1 oktober 1988 het bedrag ad f 25.over te maken op bankrekening 6733.64.976 van de Nederlandse Midden- standsbank te Den Helder (gironr. van de bank 17410ten name van de Helderse Historische Vereniging. Ook wat dit laatste betreft hopen wij op Uw aller medewer king te mogen rekenen. lfvl.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1988 | | pagina 1