- 10 - Historische verenigingen In het jaarboek 1988 van het Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland' lezen We op blz. 164, dat het opvalt, 'dat er de laatste tijd nogal wat historische verenigingen zijn opge richt. Dit kan haast geen toeval zijn. Waarschijnlijk is er sprake van één duidelijk gemeenschappelijke factor: de bijna revolutionaire snelheid waarmee zowel landschap als bebouwing in deze tijd blijken te veranderen. Een historisch gegroeide identiteit wordt aangetast of verdwijnt zelfs volledig uit het oog' Veel wordt met sloop bedreigd en overal ijveren de burgers voor het behoud van het dorps- of stadsbeeld en van allerlei historische elementen in hun gemeente. Men vindt dat het lokale verleden zowel verdiept als uitgedragen dient te worden. Ook de gemeente Den Helder kent nu een Historische Vereniging. Met de hierboven weergegeven bewoordingen als doelstelling voor een dergelijke vereniging kunnen wij volledig instemmen. Het Gereformeerde kerkgebouw aan de Fazantenstraat. In zijn 'Een eeuw kerkelijk leven van de Gereformeerde Kerk te Den Helder' schrijft Ds. F.Tollenaar, dat in 1928 het arbeids terrein van de Gereformeerde kerk te groot werd voor één Dienaar des Woords en één kerkgebouw. In de voorziening van een tweede predikant werd in 1931 voldaan en voor de bouw van een wijkgebouw werd voor de prijs van bijna f 9»000.- een stuk grond gekocht, waar later de Ooievaarstraat en Fazantenstraat elkaar zouden krui sen. Onder architectuur van de heer Boeijenga verrees hier een doelmatig gebouw voor kerk- en evangelisatiedoeleinden. Het nieuwe gebouw, waarvoor de eerste steenlegging plaatsvond door DsTollenaar, werd op 19 december 193^ in gebruik genomen. Het gebouw werd Rehobothkerk genoemd, naar Genesis 26:22 - 'Toen trok hij (dit is Isaak) vandaar op en groef een nieuwe put, waarover zij niex twistten. Deze noemde hij Rehoboth en zeide: Nu heeft de Here ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in dit land' In 190O waren er bij het Gereformeerd Kerkbestuur plannen om de Rehobothkerk af te stoten. Gelukkig kwam in 1982 het bericht, dat Bethelkerk (Spoorstraat) en Rehobothkerk voorlopig hun func tie zouden behouden. Rui;:; 5 jaar later werd het gebouw toch afgestoten. De huidige eigenaar wil de kerk slopen, om op het vrijkomende terrein woningen te bouwen. Hiermede zou de Vogelwijk één van haar weinige karakteristieke bouwsels verliezen, hetgeen als een ernstig verlies moet worden aangemerkt Te hopen ware, dat voor het bestaande gebouw alsnog een andere functie kan worden gevonden, zodat het aanzien van dit stadspunt geen wijziging behoeft te ondergaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 1988 | | pagina 10