it De verkeersbeperkingen in de kuststrook was compleet anders dan de Franse linie. De Duitsers kozen voor een ontwerp met een veelheid van kleine gevechtsstellingen die te combineren waren in geval van de aantocht van de vijand. Atlantikwall Toen West-Europa eenmaal bezet was ontwikkelde Duitsland een plan voor een "neue Westwall" die van het noorden van Noorwegen naar de Spaanse grens zou lopen. Deze zou door de Duitsers pompeus Atlantikwall genoemd worden om aan te geven dat De verkeersbeperkingen in de kuststrook het Duitse rijk inmiddels tot aan de Atlantische oceaan reikte. De bouw hiervan zou er voor zorgen dat de kustverdediging met minder soldaten kon worden uitgevoerd waardoor er uiteindelijk meer manschappen konden worden ingezet aan het oostfront. Nederland zou ook met de hier mee te maken krijgen en dus ook Noord Holland en uiteindelijk ook Oudorp. De Atlantikwall in Noord-Holland Nadat in eerste aanleg de Europese westkust was voorzien van kustbatterijen en de bijbehorende infrastructuur om een invasie naar Engeland te ondersteunen werd na de mislukte slag om Engeland het karakter van de kustversterking anders. In december 1941 werd door de Duitsers opdracht gegeven om een defensieve kustlijnversterking aan te leggen met kustbatterijen, bunkers en verder tankgrachten, drakentanden, tankmuren en tankvallen. In Nederland waren voor de bezetter vooral Hoek van Holland (met achterland Rotterdam) en IJmuiden (met achterland Amsterdam) van ALK MAAR. DE KUSTZONE Op bovenstaand kaartje ziet men dc kuststrook duidelijk aangegeven. (CartOQTüfitth Bureau v. d. Ned- Dagbladpers) Het Verordeningenblad van heden bevat de reeds gepubliceerde Verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied be treffende verkeersbeperkingen, waarbij het tot nader order aan hen, die niet de Rijksduitsche nationaliteit bezitten» verboden Is zich tusscben 10 uur nm. en 4 uur v.m. in het openbaar op te houden qp de Waddeneilanden en in de reeds bekend gemaakte kuststrook van het bezette Nederlandsche gebied. Uit deze Verordening blijkt, dat aan vragen. tot afgifte van kó Speciaal be wijs met bijvoeging van twee (pas-} Iota's schriftelijk moeten worden inge diend bij den bevoegden distirictseam- mandant der Aljksvfldwacht in het aanvrager Is gelegen, ïn de gemeenten Rotterdam en 's-Gravenhagc bij de hoofdcommissarissen van politie. Tegen de beslissing op de aanvraag sLaat geen hcoger beroep of eeniff an der rechtsmiddel open. Hel toezicht op de naleving van dit besluit kan direct door de organen der Duitsche „OrdnungspoUzci" geschieden. Hij, die in strijd handelt met de be palingen van deze Verordening, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met oen van deze straffen, voor zoover cü andere bepalingen geen zwaardere straffen bedreigd zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van hen, die het hom afgegeven speciale bewijs misbruikt, of onware opgaven doet ter verkrijging van een dusdanig bewijs. De hier bedoelde handelingen zijn KRONIEK VAN OUDORP 2015 '43 "=5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2015 | | pagina 43