- -. azsestx uMtt f.» tfgTK~L- bc m ry."ej^)JFiB 1\I )KWIt«aBB J04' ar nm-'.y vMES"aJSJ UifftöSV - '^2£BliSF onderzoek naar het scheepje en de persoon Sijbeth Pietersz Speelder. Dat resulteerde in een artikel in het tijdschrift van de afdeling 'Hollands Noorderkwartier' van de Nederlandse Geneologische Vereniging van de hand van Don Arnoldus en ondergetekende. ar tfS» *m, «WHAH U i' Bais ir <7 m*. 'SF. ir; iMHfcrfcEst. vsmHmmmmfK ■MM 4*cm WH» kus* V I» «w «w>«sw «T-rfüf wjw-^r afl'.'p.'1, ■iitm amiïiwwMtini^ irr-inrrrTi-Tniin ■ja-A»* ty, «bkt i- 5jb,„ o» vu. t v. «awarofcfJ stsa »!fti S'SiBlftsaïïS/i *fi\V Pjü'«?|«fWtiÉW nmtt.wtntam, r«* !E9 «w (J' 1 ïE Sijbeth Pietersz Speelder Deze man komt op 21 februari 1655 in Oudorp wonen. Hij is getrouwd met Maritje Claesdr die al in 1654, met attestatie van Zaandam, is gekomen en lid is geworden van de Nederlands Hervormde kerk te Oudorp. Zij wonen op Jan Boyes, over de brug. Twee jaar later wordt Sijbeth gekozen tot ouderling van de NH kerk, in de plaats van Dirk Pietersz Bregman, die overleden is. Aan zijn ouderlingschap komt een einde op 6 juni 1660, want dan wordt Sijbeth geschorst. Als redenen daarvoor worden aangevoerd, zijn voortdurend absenteren (afwezig zijn) van de openbare godsdienst, zo van t Heilig Avondmaal, als van het gehoor des Woords. De verzoening volgt op 7 januari 1670. Sijbeth Speelder, Dirk Cornelissen, Gerrit Pieterzen en Jacob Jansz Schoorl aan de ene kant, en Adriaan Cornelissen en Claes Reijersz, beide wonende op de Geest, en Arie Sijmonsen Kramer en Sijbout Jansz Bakker, beiden van de Huygendijk, aan de andere kant, zijn dan, zoals letterlijk in de verslagen van de NH kerk staat geschreven: Si..-5! pL ZilS 13BH ra kt ttrnKsem grasa» <ËB Bt iSF-Sèlt - -zritPG* l' .car T- itSSJf: f® XfêU yu:: F. - Cj,. TOlTttftl: jgMltf'T1' r<T r. - - .r.' 'tl. -ii'-l: u vu. 1 - - - ggJMMlM". fixity i iiWJ^.iKOT eS3LÖ.!'.'>.' «W »M- V» WC* ff üa'i'». -'f tü®3SfVI■''■1'' Wtr- «MPrr.yfj! 'liJ V 'Ui.' tdoueit. wsjtsa «j MM&lJMB" „v ME ,i ff - ;-rü a i'.Mi-'4 W5>i<ki t'fi m If.rSEi - 1'iMUaW-iiI. 'V-'.V r».™ -:v] v -L r- ■■- w I-"-, n*' rnimS#ïv:aï Wf i. 'Jüi: ■Si*,Hfc; ■a-jjr 11 i lii m'atï/r-iKrar.1 i Jjk- .v V-ÜZ--Y&! 'wedergekeerd tot de Oudorpse Openbare Godsdienst. En zijn door de genade des Heeren zodanig teruggekeerd, dat zij aan beide kanten in de vreze des Heren van harte, onder tranen, de rechterhand der gemeenschap en onderlinge liefde elkander gegeven hebben. Belovende alle twisten begraven en alle wraakgierigheden te verbannen' Maritje, de vrouw van Sijbeth, overlijdt in 1664. Sijbeth hertrouwt op 11 januari 1665 met Cornelisje Jans, een weduwe van t Zeglis, buiten de Boompoort. Sijbeth gaat daar ook wonen. Deze Cornelisje Jans moet zijn overleden tussen 1681 en 1684, en Sijbeth zoekt zijn geluk in een derde huwelijk. Op 7 mei 1684 trouwt hij met Lijsbeth Jacobs, een weduwe uit de Hofstraat in Alkmaar. Sijbeth is dan woonachtig op de Laat in deze stad. Maar het huwelijk is van zeer korte duur, Lijsbeth overlijdt al op 10 juni 1984 en wordt begraven in de Grote Kerk Zuidergang nr. 37 is haar laatste rustplaats. Tijdens zijn huwel ijk met Cornelisje Jans begint Sijbeth, vanaf1671, onroerende goederen aan te schaffen. Een deel daarvan wordt door de erfgenamen van Cornelisje weer verkocht Blijkbaar had zij een grote vinger in de pap. Speelder zelf begint in 1687 met de verkoop. Op 13 februari 1694 ligt hij ziekelijk te bed als hij zijn testament herziet. Claes Jansz Cuyp, zijn halfbroer, Pieter Gerrits, zijn neef, en Lijsbeth Cornelis, zijn nicht benoemt hij tot zijn erfgenamen. Zijn woning en landerijen in de Heerhugowaard zijn dan verhuurd aan Pieter Jacobs Hoogh. Het overlijden van Sijbeth Pietersz Speelder moet tussen 1703 en 1707 hebben plaatsgevonden. De curatoren van zijn testament verkopen na 1707 de rest van de eigendommen van Speelder. Het is niet bekend waar hij is begraven. De naam Speelder Het zou een afkorting kunnen zijn van Vedelspeelder, zoals de heer J.P de Geus suggereert in zijn boek 'De Vroonlanden bij Alkmaar' deel 2, uit 1987. Een vedel is een strijk instrument, de voorloper van de viool. In het boek komt de naam Jan Gerritsz Vedelspeelder voor, die in 1597 op de Vronergeest in de banne van Koedijk woont. De naam is dus niet vreemd in deze contreien, wat echter niet wil zeggen dat hiermee met zekerheid de herkomst van de naam Speelder is verklaard. Annie Stierp-Impink A Het razeiltje KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 «35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 35