Voor het vervaardigen van de twee pilaren van de hoofdpoort is een kostenraming bekend, Deze komt van de hand van de heer J.H.A Hanekar. benaming BEGROTING Bentheimer steen Onderstuk Twee stuks 0.90x0.90x0.33= fleurons Twee 0.35x0.29x0.29= Dekstuk Een 0.65x0.65x0.30= twee en vijftig gulden de Kub. El Voor het maken van ieder der 2 onderstukken 5 iedere fleuron 11 guld. het dekstuk 4.60 cent Voor stellen en plaatsen met steigeren Voor het glad bepleisteren van de twee paneelen, met leverantie van het benoodigde enz. Voor schilderen met leverantie der verfstoffen. Winst voor den aannemer 10% Aldus totaal honderd zestien gulden en negen en zestigcenten. (Ondertekend)J.A.H. Hanekar Bouwkundige kub. El. guld. gulden cents 0.535 kub.El. 0.059 0.127 0.721 37.49 10.00 22.00 4.60 12.00 5.00 15.00 106.09 10.60 116.69 enige bericht dat in het parochiearchief daarover te vinden is, is de mededeling dat op 12 februari de machtiging tot stichting van het kerkhof door het bisdom is verleend door de Hoogeer waarde Heer J. Brinkman en dat op de feestdag van de heilige martelaren Soter en Cajus op 22 april 1861 het kerkhof plechtig is gewijd door Joannes Brinkman. Op 9 januari 1861 zendt pastoor Eulenbach een schriftelijk verzoek aan het bisdom, om goedkeuring van de plannen.(4) Vervolgens wordt, door pastoor en kerkbestuur, aan de gemeente Oudorp verzocht de begraafplaats te mogen openen. Het gemeentebestuur heeft geen bezwaar. Toch is er iets wat hen dwars zit. Hun geldelijk inkomen schiet door deze vergunning te kort. De oplossing? Een schadevergoeding. Het antwoord van de gemeente is gauw gegeven.: 28 Maart 1861, No. 65 De Raad der Gemeente heeft in zijne zitting van 27 dezer Uwe Missive van 18 dezer betrekkelijk de aanleg eener begraafplaats voor Katholijken behandeld, en is besloten, met te kennen geving, dat hoewel de fond sen der Gemeente hierdoor worden geschaad, u te berigten dat naar des Raads oordeel de begraafplaats aan de bestaande voorschriften voldoet. Aan het Kerkbestuur der De voorzitter van de Raad R. Katholijke Gemeente der Gemeente Oudorp te Oudorp W Bos' Met een uitnodiging op 12 april aan de vicaris van het bisdom om het Oudorpse volk toe te spreken met een woord van achting vanwege de algemene bijdrage en medewerking bij de totstandkoming van het kerkhof, lijken alle voorbereidingen getroffen. Op 22 april 1861 is de grote dag daar. Het is maandag. Wasdag voor de huisvrouwen. Over het verloop van de kerkhofwijding en feestviering is tot nu toe niets terug gevonden. Het De poorten Het kerkhof is destijds voorzien van twee poorten: Poort des Hemels achter de kerk bij de ingang van het kerkhof, en de Laanpoort. Deze tweede poort heeft waarschijnlijk, net als nu, aan de Munnikenweg gestaan. Of mogelijk zelfs op een andere plek, gezien het kerkhof in het begin veel kleiner was en de hele situatie anders tot en met de plek waar de vorige kerk A De laanpoort aan de munnikenweg 2014 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 *27 ""SS?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 27