Op 16 oktober 1860 besluit het kerkbestuur aan de bisschop machtiging te vragen tot stichting van een kerkhof. (1) Pas op 9 januari 1861 zal pastoor Eulenbach dit besluit uitvoeren. Ook wil men beginnen met de nodige werkzaamheden. Het terrein zal opgehoogd moeten worden tot een vereiste hoogte. De parochianen beginnen te offeren. De commissie verzamelt de gelden. Al gauw stellen gegoede parochianen een renteloos voorschot beschikbaar, dit zijn: (zonder datum) (3) De pastoor een honderd gulden 100,- Jan Stroomer twee honderd gulden 200.- Jacob Brakenhof een honderd gulden 100.- Wouter Buren vijftig gulden 50.- Willem Bos vijftig gulden 50.- Jacob Stroomer honderd gulden 100.- Pieter Apeldoorn vijftig gulden 50.- Laurens van Dam vijftig gulden 50.- Mathias Groot vijftig gulden 50.- Dirk Zuurbier (Schermerdijk) vijfitig gulden 50.- D Bloothoofd (pro memorie) vijftig gulden 50,- Andere parochianen volgen het voorbeeld. Lijst (zonder datum) Namen en voornamen Sommen De pastoor het gebruik der grond Jacob Stroomer bet. bij 50.- (doorgehaald) Ide Min bet. 5.- Kleine Kinderen, zie Kruis Jan Dekker, H.H.Waard bet. 16.- Tjerk Polder bet. Appelman bet. C. Henneman bet. A. Hille (met 25% verhoog) 25.- Frederik de Goede bet. Jan Bijl Voor kruis en enz. op het kerkhof Jan Stroomer en Dirk Kunst Jacob Braakenhof Pieter Wester en Dirk Zuurbier Arie van Dam en Arie Brouwer te St. Pancras Jan Lokas Jan Swaarts te Oterleek C. Smit A. en Swemmer Jan Glijnisweg C. Zijp bij Appelman H.H.Waard Gt. Dekker en Jacob Punt J. Glijnisweg Venneker te Rustenburg (bij de kinderen van J.v.Dam 95.- Bibo 10.- Oterleek, G. Apeldoorn en Swaarts 4.25 157.10 Vroeger van kleine kinderen 5.90 163.-_ Arie Baltus 3.05 Gertrudis Houtenbos Jansje Bloothoofd 11.50 Neeltje Bos Trijntje Polder 8.50 Trijntje Veldboer Mooi 13.30 Geertje Hof Trijntje Koning 9.10 Dirk Zuurbier Willem Bos Az. 8.15 Sijtje Apeldoorn Maartje Kwant 6.50 Aaltje van Dam et Aafje van Egmond, voor het voetstuk van 't Kruis, in de Schermer 18.60 Jantje Bos Antje Konijn, (dienstbode bij( samen 4.- door Maartje Kwant van .25 (3) 82.95 Men wil het kerkhof aan de noordkant van de kerk realiseren. Daar is ruimte genoeg. Wel kan een Koninklijk besluit van 7 augustus 1827 een probleem zijn. Daarin is bepaald, dat nieuwe begraafplaatsen aangelegd moeten worden buiten de bebouwde kom der gemeente op een afstand van 35 a 40 ellen.(1 el is 89 cm) Over de bebouwde kom zijn verschillende definities die voor Oudorp niet gunstig zijn. Pastoor Eulenbach zoekt advies. Ene mijnheer Lux uit 's Gravenhage schrijft op 16 december 1860 aan de pastoor. Hij wijst op een maas in de wet om het doel te bereiken. Het slot van zijn brief luidt als volgt: "Dispensatie, is die nodig, zal en kan niet gegeven worden. Er bestaat echter zeker eene algemene begraafplaats. Het kerkbestuur kan vorderen, dat daarvan een gedeelte voor de Katholijken behoorlijk afgescheiden, en van ene afzonderlijken ingang voorzien wordt, ten koste der burgerlijke gemeente. Dit gedeelte kan dan gewijd, van Kruisbeeld enz. voorzien worden. Dit zal men liefst, van de zijde der burgerlijken gemeente, niet willen vooral omdat men er de kosten van betalen moet. Dit zou derhalve een middel kunnen zijn om misschien toestemming van Burg. en Wethouders te verkrijgen voor de aanleg der begraafplaats binnen de kom der gemeente omdat men die kom "met zeker vrijheid" zoals de Minister zegt, bepalen kan. Dit is de enige weg, die mij voor komt dat tot het doel zou kunnen leiden." Het advies van de heer Lux heeft succes gehad. De pastoor krijgt zijn vergunning op 28 maart 1861. Met pastoor Meijer uit Egmond heeft pastoor Eulenbach goede contacten als oud studiegenoot. Hij moedigt pastoor Eulenbach aan in zijn plannen voor het kerkhof en geeft adviezen. Hij heeft ervaring opgedaan bij de aanleg van zijn kerkhof in Egmond. Van pastoor Meijer zijn een achttal brieven in ons parochiearchief bewaard gebleven. Daaruit valt op te maken hoe hij meeleeft met de gang van zaken in Oudorp. Helaas is in het archief van de Egmondse parochie geen enkel antwoord van pastoor Eulenbach te vinden. Uit de brieven gericht aan hem, kan worden opgemaakt, dat hij wel degelijk de brieven beantwoord heeft en ook de raadgevingen daarin ter harte neemt. 20. 1. 12.5 15.- ".5 ƒ13.65 8.90 8.50 13.- .50 5.25 5.65 .25 11.80 2.50 70. 82.95 152.95 KRONIEK VAN OUDORP JUNI 2014 25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kroniek van Oudorp | 2014 | | pagina 25